MakerStudio

SERVICEVOORWAARDEN VOOR MAKERSTUDIO

Laatst bijgewerkt: November 2021 

Speciale Servicevoorwaarden

Wat zijn deze voorwaarden?

Deze voorwaarden vormen een bindend contract tussen u en ons ("deze Voorwaarden") met betrekking tot uw toegang tot en gebruik van een van onze websites, mobiele en/of online applicaties, diensten, producten en Software die een link naar deze Voorwaarden bevatten (afzonderlijk en gezamenlijk, de "Service"). Deze Voorwaarden omvatten de onderstaande bepalingen en eventuele speciale voorwaarden met betrekking tot de Service (zoals bijvoorbeeld hoe anderen Uw Content kunnen gebruiken, hoe u contact met ons kunt opnemen, voorwaarden met betrekking tot lidmaatschap en abonnementen [indien van toepassing], de "Speciale Servicevoorwaarden"), die u kunt vinden op de link Speciale Servicevoorwaarden hierboven. Let op: Deze Voorwaarden hebben alleen betrekking op de Dienst.

Meer informatie over hoe wij gegevens verzamelen, opslaan en gebruiken is te vinden in hoofdstuk 10 hieronder (Toestemming voor het verzamelen en gebruiken van gegevens), en in de FabLab Fabriek Privacybeleid  en FabLab Fabriek's Privacybeleid voor kinderen .

1. Wie moet toegang krijgen tot de Dienst? EEN PERSOON VAN 13 JAAR OF OUDER MAG ZIJN/HAAR EIGEN ACCOUNT AANMAKEN. Een kind jonger dan 13 jaar MAG ALLEEN EEN ACCOUNT MAKEN MET TOESTEMMING VAN ZIJN/HER OUDERS OF WETTELIJKE GARANTIES OF ALS LERAAR OF TEAM-LID TOEGANG HEBBEN TOT DE DIENST DOOR EEN TEAM, OPGERICH DOOR EEN OPVOEDERDER MET EEN ACCOUNT VOOR DE DIENST (zie de Privacybeleid voor kinderen voor meer details). Indien u 13 jaar of ouder bent, maar geen volwassene, d.w.z. dat u niet ten minste de wettelijk vereiste leeftijd hebt om in te stemmen waar u verblijft, moet uw ouder of wettelijke voogd namens u instemmen met deze Voorwaarden en toezicht houden op uw toegang tot en gebruik van de Dienst. Indien u niet voldoet aan de voorgaande vereisten, bent u niet gemachtigd om toegang te verkrijgen tot of gebruik te maken van de Dienst.

2. Soorten kind- en moderatorrekeningen.

A. Kind Gebruiker. Als U een Gebruiker van de Dienst bent en jonger dan 13 jaar ("Kindgebruiker"), mag U geen account voor de Dienst registreren zonder toestemming en goedkeuring van Uw wettelijke ouder of voogd, of Opvoeder. Een Kindgebruiker die het registratieproces voor zichzelf begint zonder een Ouderlijke Gebruiker zal een beperkte account krijgen totdat een Ouderlijke Gebruiker of Opvoeder de account van de Kindgebruiker goedkeurt of er de verantwoordelijkheid voor neemt.

B. Ouder Gebruiker. Indien U minstens 18 jaar oud bent en U de wettelijke ouder of voogd bent van een kind dat zich wenst te registreren als een Kindgebruiker van de Dienst, kunt U een ouderaccount registreren op de Dienst ("Oudergebruiker"). Als Oudergebruiker mag u uitsluitend voor uw eigen kind(eren), voor wie u de wettelijke voogd bent, Kindergebruikeraccounts aanmaken, registreren, beheren en goedkeuren. ALS U EEN KINDGEBRUIKER REGISTREERT, DE REGISTRATIE VAN EEN KINDGEBRUIKER GOEDKEURT OF ANDERSZINS DE VERANTWOORDELIJKHEID VOOR EEN KINDGEBRUIKER OP U NEEMT, VERKLAART EN GARANDEERT U DAT U DE WETTELIJKE OUDER OF VOOGD VAN DEZE KINDGEBRUIKER BENT EN DAT U ERMEE INSTEMT NAMENS DEZE KINDGEBRUIKER AAN DEZE VOORWAARDEN GEBONDEN TE ZIJN, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT HET AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR AL HET GEBRUIK VAN DE SERVICE DOOR DE KINDGEBRUIKER. U erkent dat FabLab Factory ervoor kan kiezen, maar niet verplicht is, navraag te doen, rechtstreeks of via derden, die FabLab Factory nodig acht om uw registratiegegevens te valideren, inclusief maar niet beperkt tot het inschakelen van derden voor het leveren van verificatiediensten. FabLab Factory behoudt zich alle rechten voor om juridische stappen te ondernemen tegen iedereen die persoonlijke gegevens onjuist weergeeft of anderszins onwaarachtig is over zijn identiteit. NIETTEGENSTAANDE HET VOORGAANDE ERKENT U DAT FABLAB FACTORY DE JUISTHEID VAN DE DOOR EEN GEBRUIKER VERSTREKTE INFORMATIE NIET KAN GARANDEREN EN DAT FABLAB FACTORY NIET VERPLICHT IS DE IDENTITEIT VAN EEN GEBRUIKER TE CONTROLEREN, MET INBEGRIP VAN DE BEWERING VAN EEN GEBRUIKER DAT HIJ EEN OUDER-GEBRUIKER IS, OF OM TE CONTROLEREN OF EEN OUDER DIE TIJDENS DE REGISTRATIE DOOR EEN KIND-GEBRUIKER OF EEN OPVOEDER WORDT GEÏDENTIFICEERD, DE DAADWERKELIJKE OUDER OF VOOGD VAN DIE KIND-GEBRUIKER IS. Een Ouder-gebruikersaccount kan, samen met alle bijbehorende Kind-gebruikersaccounts, door FabLab Factory te allen tijde en zonder waarschuwing worden beëindigd bij niet-naleving van deze Voorwaarden.

C. Opvoeder. Als U een opvoeder bent, zijn er twee manieren om met leerlingen te werken op Makerstudio. Ten eerste kunt U Uw account koppelen aan een Learner account als een moderator. Als een leerling jonger dan 13 jaar een account heeft en de wettelijke ouder of voogd van de leerling heeft nog geen toestemming gegeven via de dienst, dan zult U, alvorens Uw account te koppelen aan een leerling-account als moderator, ervoor zorgen dat de ouder of voogd van de leerling toestemming geeft via de dienst of dat U of Uw organisatie toestemming verkrijgt volgens de voorwaarden die van toepassing zijn in Uw regio (in Europa betekent dit volgens de General Data Protection Regulation - GDPR). Ten tweede kunt U een team onder Uw account aanmaken, waardoor leerlingen de Service kunnen gebruiken zonder een account aan te maken. Als U een Opvoeder bent die de Dienst met leerlingen zal gebruiken, kunnen de door U of door het gebruik van de Dienst door Uw leerlingen verstrekte of gegenereerde Gegevens van de Leerling onderworpen zijn aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR). U gaat akkoord met de voorwaarden die te vinden zijn op de Algemene verordening gegevensbescherming (GDPR) .

3. Wijzigingen in de Dienst of deze Voorwaarden. Wij kunnen wijzigingen aanbrengen, een onderdeel, element, functionaliteit, beschikbaarheid of aanbod van de Dienst bijwerken (of niet bijwerken) of stopzetten. Wij kunnen deze Voorwaarden ook te allen tijde en om welke reden dan ook naar eigen goeddunken wijzigen of bijwerken, onder meer om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving. Indien wij wezenlijke wijzigingen aanbrengen in deze Voorwaarden, zullen wij u daarvan in kennis stellen op elke wijze die wij redelijk achten, bijvoorbeeld door een kennisgeving van de wijziging op onze website(s) of in-service te plaatsen, of door een kennisgeving te sturen naar uw e-mailadres indien u dat aan ons hebt verstrekt.

4. Uw inhoud.

a. Eigendom. Deze Voorwaarden verlenen ons geen eigendomsrechten op Uw Content (en wij maken daar ook geen aanspraak op).

b. Ons gebruik van uw inhoud. Door Uw Content te plaatsen, te verstrekken, te uploaden, in te dienen, te delen, te publiceren, te verspreiden, beschikbaar te stellen en/of anderen toegang te verlenen tot of gebruik te laten maken van Uw Content op of via de Service, verleent u ons en de aan ons gelieerde ondernemingen een wereldwijd, royaltyvrij, volledig betaald, eeuwigdurend, niet-exclusief, overdraagbaar en volledig sublicentieerbaar (via meerdere niveaus) recht en licentie (maar niet de verplichting) om Uw Content te reproduceren, te verspreiden, te herdistribueren, te wijzigen, te vertalen, aan te passen, afgeleide werken van te maken, weer te geven, uit te voeren (al dan niet openbaar) en anderszins Uw Content geheel of gedeeltelijk te gebruiken, met alle middelen en via alle media en formaten die nu bekend zijn of nog zullen worden ontdekt, maar uitsluitend in verband met de Service en/of onze bedrijfsactiviteiten (zoals, zonder beperking, voor de promotie en marketing van de Service) en/of om te voldoen aan wettelijke of technische vereisten. Bovendien, voor zover toegestaan onder de toepasselijke wetgeving, doet u hierbij afstand van en gaat u ermee akkoord geen aanspraak te maken op enige en alle rechten die u zou kunnen hebben onder wetten wereldwijd die betrekking hebben op "morele rechten" of "droit moral," of soortgelijke rechten, in verband met Uw Content.

c. Het plaatsen van uw inhoud. Door Uw Content te plaatsen, te verstrekken, te uploaden, in te dienen, te delen, te publiceren, te verspreiden, beschikbaar te stellen of anderen toegang te verlenen tot en/of gebruik te laten maken van Uw Content op of via de Service, bent U als enige verantwoordelijk en aansprakelijk voor de gevolgen daarvan en erkent U en stemt U ermee in dat Uw Content wereldwijd kan en mag worden bekeken. Indien u ervoor kiest om uw persoonlijke informatie via de Dienst openbaar te maken (bijvoorbeeld in een blog of forum), doet u dit op eigen risico. U verbindt zich, verklaart en garandeert dat u alle noodzakelijke licenties, rechten, toestemmingen, machtigingen en afstandsverklaringen hebt verkregen om alle in deze Voorwaarden verleende rechten (met inbegrip van eventuele Bijzondere Servicevoorwaarden) in en op Uw Content te gebruiken en te verlenen en dat u zult voldoen aan alle vereisten of beperkingen die door hen worden opgelegd; indien dergelijke vereisten of beperkingen voor Uw Content in strijd zijn met of inconsistent zijn met deze Voorwaarden, dan mag u die Content niet plaatsen of anderszins openbaar delen op of via de Service.

5. Ons "Wees aardig" beleid. Wij verwachten van u dat u de rechten en waardigheid van anderen respecteert. Bij de toegang tot of het gebruik van de Service, mag u niet posten, verstrekken, publiceren, uploaden, downloaden, weergeven, gebruiken, delen, verspreiden of anderszins beschikbaar maken: (a) enige Content die voldoet aan één van de volgende criteria of (b) enige Content naar, van of via enige andere website of dienst die voldoet aan één van de volgende criteria:

- bedreigend, vernederend, onwettig, onveilig, schadelijk, beledigend, kwellend, stalkend, hatelijk, lasterlijk, frauduleus, beledigend, ongepast, obsceen, pornografisch, vulgair of anderszins verwerpelijk is;

- in strijd is met enige toepasselijke wet, regel of voorschrift, of aanleiding zou kunnen geven tot wettelijke aansprakelijkheid;

- inbreuk maakt op rechten van ons of van een andere persoon, firma of entiteit (met inbegrip van contractuele en fiduciaire rechten, auteursrechten, handelsmerken, en rechten op privacy en publiciteit);

- de Dienst of enige hardware of software via welke de Dienst beschikbaar wordt gesteld (inclusief via een virus, worm, malware, spyware, Trojaans paard of andere soortgelijke code, bestand of programma) verstoort, vernietigt of onderbreekt;

- ongeoorloofde of ongevraagde ideeën of inzendingen, aanbiedingen, reclame, promotiemateriaal, enquêtes, "junkmail" of bulkmail, "spam", kettingbrieven, "piramidespelen", investeringsmogelijkheden, petities of andere vormen van aansporing bevat;

- zich voordoet als een persoon, firma of entiteit, inclusief onze werknemers, partners, licentiegevers, licentiehouders of leveranciers;

- misleidend of onjuist is, of ten onrechte een goedkeuring door ons, onze gelieerde ondernemingen, werknemers, partners, licentiegevers, licentienemers of leveranciers impliceert;

- een aanzienlijk gevaar voor de openbare veiligheid oplevert of het gevaarlijk of onwettig gebruik van munitie, explosieven, vuurwapens, wapens of andere soortgelijke materialen bevordert;

- gepaard gaat met of bijdraagt tot het bevorderen van illegale gokpraktijken, sportweddenschappen, paarden- of windhondenrennen of een andere soortgelijke activiteit;

- een gedragscode of andere richtlijnen schendt die van toepassing zijn op een ander deel van de Dienst;

- vervalste headers of gegevens bevat of accounts aanmaakt met ongeoorloofde middelen (zoals een geautomatiseerde bot, script, device spider, scraper of crawler); of

- identifiers of andere gegevens manipuleert om de oorsprong van enige Inhoud te verhullen of om uw aanwezigheid op de Dienst te manipuleren of te verhullen.

Wij hebben het recht (maar niet de plicht) om Content of de toegang tot of het gebruik van de Dienst door een gebruiker vooraf te screenen of te controleren, en om welke reden dan ook Content te verwijderen of de toegang ertoe te blokkeren (bv. door middel van instellingen), of om welke reden dan ook de toegang tot of het gebruik van de Dienst door een gebruiker op te schorten of te beëindigen (met inbegrip van schendingen van ons "Be Nice Policy" of een andere bepaling van deze Voorwaarden). Wij hebben geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot enige Inhoud, met inbegrip van enige actie die wij kunnen ondernemen met betrekking tot enige Inhoud waarvan wij vaststellen dat deze in strijd is met deze Voorwaarden.

6. Inschrijving voor de Dienst. Het kan vereist of toegestaan zijn dat u zich bij ons registreert om toegang te krijgen tot de Dienst of bepaalde delen van de Dienst. Met betrekking tot een registratie gaat u ermee akkoord geen gebruikersnaam (of e-mailadres) te gebruiken die al door iemand anders wordt gebruikt, die kan worden geïnterpreteerd als het zich voordoen als een andere persoon, die toebehoort aan een andere persoon, die u persoonlijk identificeert, of die de intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van een persoon schendt, die beledigend is, of die wij naar eigen goeddunken om een andere reden afwijzen, en wij kunnen u ook het recht weigeren om deze te gebruiken. U kunt zich ook aanmelden bij de Dienst of gebruik maken van of toegang krijgen tot bepaalde functies van de Dienst door gebruik te maken van een account van een sociaal netwerkplatform van een derde partij (zoals maar niet beperkt tot Facebook, Google+ of Twitter). Uw registratie informatie (inclusief uw gebruikersnaam en wachtwoord, en elk sociaal netwerk account waarmee u zich aanmeldt bij de Dienst) is alleen voor uw persoonlijk gebruik, en niet voor gebruik door een andere persoon. U bent verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van elk wachtwoord dat u gebruikt om toegang te krijgen tot de Service, en stemt ermee in uw wachtwoord of gebruikersnaam niet over te dragen, of uw gebruik van of toegang tot de Service uit te lenen of anderszins over te dragen aan een derde partij. U bent volledig verantwoordelijk voor alle interactie met de Dienst die plaatsvindt in verband met uw registratie-informatie (inclusief, zonder beperking, alle aankopen). U stemt ermee in ons onmiddellijk in kennis te stellen van enig ongeoorloofd gebruik van uw registratiegegevens of enige andere inbreuk op de beveiliging met betrekking tot uw account of de Service, en ervoor te zorgen dat u zich afmeldt bij uw account bij de Service (indien van toepassing) aan het einde van elke sessie. Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies of schade die voortvloeit uit het niet nakomen van een van de voorgaande verplichtingen door u. Indien u zich bij de Dienst aanmeldt met een account van een sociaal netwerkplatform van derden, dient u het privacy- en gegevensgebruikbeleid van een dergelijk platform door te nemen om meer te weten te komen over de persoonlijke informatiepraktijken en uw opties. Voor meer informatie, zie onze Privacybeleid.

7. Speciale Service Voorwaarden (inclusief Lidmaatschappen en Abonnementen, indien van toepassing). Speciale voorwaarden met betrekking tot de Service (zoals hoe anderen Uw Content kunnen gebruiken, hoe u contact met ons kunt opnemen, voorwaarden met betrekking tot lidmaatschap en abonnementen [indien van toepassing]) zijn te vinden via de link Speciale Servicevoorwaarden hierboven.

8. Derden.

a. Inhoud. De Dienst kan Inhoud van diverse bronnen (met inbegrip van andere gebruikers en andere derden) weergeven, bevatten, ernaar linken of beschikbaar maken, met inbegrip van afbeeldingen, modellen, berichten, creaties, meningen, aanbevelingen of advies, en dergelijke Inhoud kan onvolledig of onnauwkeurig zijn, of beledigend of verwerpelijk voor u zijn. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor, en wij onderschrijven niet noodzakelijkerwijs, enige Content. Alle Content, inclusief Uw Content, is het eigendom van de eigenaar(s) van het auteursrecht of andere rechthebbende(n). Behalve zoals uitdrukkelijk bepaald in deze Voorwaarden, worden door het gebruik van de Service geen eigendomsrechten van dergelijke eigenaar(s) of rechthebbende(n) toegekend, afstand gedaan of beperkt. U dient zich te houden aan alle toepasselijke wetten, regels en voorschriften met betrekking tot uw toegang tot en gebruik van de Dienst, met inbegrip van lokale wetten betreffende online gedrag, aanvaardbare Inhoud en de export van Inhoud uit het rechtsgebied waar u verblijft.

b. Interacties met andere gebruikers. De Dienst kan u de mogelijkheid bieden tot interactie met andere gebruikers of groepen gebruikers van de Dienst. Dergelijke interacties zijn uitsluitend tussen u en dergelijke andere gebruikers, en wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor dergelijke interacties of eventuele gevolgen daarvan.

c. Links en adverteerders. De dienst kan links bevatten naar en van online, mobiele en andere platform sites en diensten (zoals adverteerders en E-Commerce Providers) die niet onder onze controle staan. Wij zijn niet verantwoordelijk voor dergelijke online sites of diensten, met inbegrip van de inhoud, producten of diensten die worden aangeboden of beschikbaar worden gesteld via dergelijke sites of diensten, of voor interacties die u mogelijk heeft met derden via dergelijke sites of diensten. Uw gebruik van dergelijke sites of diensten is op eigen risico, en is onderworpen aan de bepalingen of voorwaarden van dergelijke sites of diensten.

9. Kopen en verkopen van producten of diensten. Indien de Dienst de aan- of verkoop van producten of diensten mogelijk maakt, of anderszins producten of diensten beschikbaar stelt, zijn de volgende bepalingen van toepassing:

a. Het plaatsen van een bestelling. Door het plaatsen van een bestelling via onze Service, verklaart u dat u gemachtigd bent om de bestelde producten en diensten te kopen, en dat dergelijke producten en diensten alleen zullen worden gebruikt op een legale manier. Aanvullende voorwaarden kunnen van toepassing zijn op de aankoop van producten of diensten en op specifieke delen of functies van de Dienst, met inbegrip van de verkoopvoorwaarden van de E-Commerce Provider (zie Sectie 8.b. hieronder) en promotionele en beperkte tijd aanbieding voorwaarden.

b. E-Commerce Providers. Indien u producten of diensten wenst te kopen op of via de Dienst, kan de Dienst een link leggen naar of u doorverwijzen naar een derde partij e-commerce dienst, verkoper, betalingsverwerker of webwinkel gerund door een ander bedrijf dan ons (de "E-Commerce Provider"). Houdt u er rekening mee dat de E-Commerce Provider (en niet wij) de verkoper of handelaar van record zal zijn en ofwel het of een andere derde partij met wie het contracten heeft (en niet wij) verantwoordelijk zal zijn voor het nemen, vervullen en / of verzenden van uw bestellingen. Uw interacties en transacties met elke E-Commerce Provider worden beheerst door zijn gebruiksvoorwaarden en andere voorwaarden (zoals zijn verkoopvoorwaarden) en wij zijn niet verantwoordelijk voor zijn handelingen, commissies, producten, diensten of voorwaarden. Zorg ervoor dat u deze verkoopvoorwaarden en andere voorwaarden leest alvorens aankopen te doen of transacties te verrichten met een E-Commerce Provider. Bijvoorbeeld, zult u (niet wij) verantwoordelijk voor het betalen van alle transactiekosten met betrekking tot uw aankopen, zoals vergoedingen, scheepvaart, behandeling, rechten, tarieven en belastingen zijn. U moet bepalen en gehoorzamen alle toepasselijke lokale, staat, federale en internationale wetten (met inbegrip van minimumleeftijd eisen) met betrekking tot de aankoop, bezit, gebruik en verkoop van een product of dienst gekocht of verkocht via de Dienst.

c. Weergave van Producten via de Dienst. Zonder beperking garanderen wij niet de nauwkeurigheid van enig attribuut, specificatie, proportie of afmeting van enige tekeningen, modellen, producten en afbeeldingen die zichtbaar zijn op of beschikbaar worden gesteld via de Dienst of dat zij overeenkomen met of een afspiegeling zijn van de werkelijke fysieke producten (bijvoorbeeld, de Dienst of uw apparaat kan niet nauwkeurig de juiste kleur, productspecificatie of grootte weergeven), en noch wij noch een van onze partijen zijn verantwoordelijk of aansprakelijk voor dergelijke onnauwkeurigheden. Ook impliceert of garandeert de opname van producten of diensten op de Service op een bepaald moment niet dat deze producten of diensten op elk moment beschikbaar zullen zijn. Beschrijvingen, afbeeldingen, referenties, kenmerken, Inhoud, specificaties en prijzen van producten of diensten op de Service of verkregen via de Service zijn onderhevig aan verandering met of zonder kennisgeving.

d. Beperking van hoeveelheden en beschikbaarheid. Wij en alle E-Commerce Providers behouden ons het recht voor, met of zonder voorafgaande kennisgeving, de beschikbare hoeveelheid te beperken of een product of dienst te beëindigen; te honoreren, of voorwaarden op te leggen aan de honorering van een coupon, couponcode, promotiecode of andere soortgelijke promoties; een gebruiker te beletten een of alle aankopen te doen; en/of te weigeren een gebruiker te voorzien van een product of dienst.

10. Toestemming en verzameling en gebruik van gegevens.

a. Toestemmingen. U stemt in met het verzamelen, gebruiken, verwerken en opslaan van uw persoonlijke informatie, inclusief grensoverschrijdende overdrachten zoals beschreven in het Privacybeleid. U erkent en stemt ermee in dat u verantwoordelijk bent voor het verkrijgen van alle noodzakelijke toestemmingen, en voor het naleven van alle toepasselijke wetten (met inbegrip van wetten inzake privacy en gegevensbescherming, met betrekking tot persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt in verband met uw gebruik van de Dienst.

b. Diensten van derden. Het verstrekken van informatie wordt geregeld door ons Privacybeleid. Wees u ervan bewust dat (onder andere) derden (zoals social media-platforms of andere bedrijfswebsites waarnaar wij online of vanaf onze websites en toepassingen linken) verantwoordelijk zijn voor hun eigen privacypraktijken. Zorg ervoor dat u het privacybeleid, aanvullende kennisgevingen en instellingen leest van alle websites of platforms die u bezoekt, zodat u hun privacybeleid en uw opties begrijpt.

c. Gevoelige Persoonlijke Informatie. U erkent dat de gegevensopslagfunctionaliteit van de Dienst niet bedoeld is voor de opslag van Sociale Zekerheidsnummers, krediet- of debetkaartnummers, financiële rekeningnummers, rijbewijsnummers, medische informatie, ziekteverzekeringsinformatie, gevoelige gegevens over persoonlijke kenmerken of andere persoonlijke gegevens die een risico op schade voor het individu kunnen inhouden indien zij op ongepaste wijze worden onthuld (gezamenlijk, "Gevoelige Persoonlijke Informatie"). U gaat ermee akkoord geen Gevoelige Persoonlijke Informatie te uploaden of anderszins aan ons te verstrekken in verband met de Service. U gaat ermee akkoord dat wij geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid dragen met betrekking tot dergelijke Gevoelige Persoonlijke Informatie die wordt verwerkt, verzonden, onthuld of opgeslagen in verband met de Service.

11. Opslagpraktijken en -limieten. Er is beperkte opslagruimte voor Inhoud op de Dienst. Hoewel wij ons redelijkerwijs zullen inspannen om Content te beveiligen en er back-ups van te maken, en om Content beschikbaar te stellen in geval van verlies of verwijdering, zijn wij niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het verwijderen of niet opslaan of de beveiliging van Content, met inbegrip van Uw Content. Zorg er dus voor dat u een back-up maakt van uw Content! Wij behouden ons het recht voor om accounts en/of Content die gedurende een langere periode inactief zijn, zoals door ons bepaald voor elke Dienst, te markeren of te behandelen als "inactief" en te archiveren. Wij behouden ons het recht voor om onze praktijken en opslagregels te allen tijde naar eigen goeddunken te wijzigen, met of zonder kennisgeving aan u.

12. Wedstrijden en promoties. Sweepstakes, wedstrijden, promoties of soortgelijke kansen kunnen beschikbaar worden gesteld via de Service (collectief, "Promoties"). Door deel te nemen aan een Promotie, wordt u onderworpen aan specifieke regels die van toepassing zijn op de Promotie, welke regels kunnen verschillen van de bepalingen en voorwaarden die hierin zijn uiteengezet. In de mate dat de regels van een bepaalde Promotie in strijd zijn met deze Voorwaarden, zullen de bepalingen en voorwaarden van de Promotieregels de overhand hebben.

13. Eigendom van en rechten op de Dienst.

a. Onze rechten. Tussen u en ons zijn wij en onze licentiegevers eigenaar van alle rechten, aanspraken en belangen (waaronder, zonder beperking, octrooien, auteursrechten, handelsmerken, handelsgeheimen en alle overige intellectuele eigendomsrechten) in en op de Service, de API-gegevens, alle technische vereisten en eindgebruikersdocumentatie voor de Service die door ons aan u beschikbaar is gesteld (de "Documentatie"), en alle Content (met uitzondering van Uw Content) die door ons (niet door andere gebruikers) is verstrekt en wordt gebruikt in verband met, of gegenereerd door, de Service (tezamen "Onze Materialen"). U stemt ermee in geen enkele actie te ondernemen om het eigendom en de rechten van ons of onze licentiegevers met betrekking daartoe in gevaar te brengen, te belemmeren, te beperken of op enige wijze te verstoren. Wij verlenen u geen enkel recht om onze handelsmerken, handelsnamen of logo's te gebruiken. U hebt enkel de beperkte rechten om de Service te gebruiken zoals uitdrukkelijk aan u toegekend onder deze Voorwaarden en/of in de Speciale Servicevoorwaarden (zie de link Speciale Servicevoorwaarden hierboven indien van toepassing) en geen andere rechten worden toegekend of overgedragen, of zullen geacht worden te zijn toegekend overgedragen, hetzij door implicatie, uitsluiting of anderszins. Uw toegang is tot een dienst. Er wordt geen licentie voor onze Software verleend door deze Voorwaarden. Voor de voorwaarden die van toepassing zijn op de licentie van enige Software, verwijzen wij u naar de relevante softwarelicentieovereenkomst, eindgebruikerslicentieovereenkomst of licentie- en dienstenovereenkomst die bij dergelijke Software is gevoegd of daaraan is gekoppeld. In aanvulling op de andere rechten die u hieronder verleent, verleent u ons een royalty-vrije, wereldwijde, onherroepelijke, eeuwigdurende licentie voor het gebruiken, publiceren, bewerken, vertalen, distribueren, weergeven en opnemen van beoordelingen, opmerkingen, suggesties, feedback, verzoeken om verbetering of andere aanbevelingen die u verstrekt met betrekking tot de Dienst en/of enige Inhoud ("Feedback"). U mag ons geen feedback geven die u ons niet in licentie wilt geven zoals hierboven vermeld. Wij hebben geen verplichting (1) om feedback vertrouwelijk te houden; (2) om enige vergoeding te betalen voor feedback; of (3) om te reageren op feedback van gebruikers. U verleent ons het recht om de naam die u indient in verband met enige Feedback te gebruiken.

b. Onze API's. Alle API-Informatie (tenzij anders door ons gespecificeerd in aanvullende of andere voorwaarden die aan dergelijke API-Informatie zijn verbonden): (1) zijn onze vertrouwelijke informatie en eigendom van ons; (2) en mogen niet worden gedistribueerd, openbaar gemaakt of anderszins worden verstrekt aan derden. Niettegenstaande het voorgaande, indien u diensten, toepassingen, modules en componenten ontwikkelt in overeenstemming met deze Voorwaarden, zal niets in deze Voorwaarden u verbieden om dergelijke diensten, toepassingen, modules en componenten te gebruiken met (en dergelijke toepassingen, modules en componenten over te dragen naar) andere software en hardware (met inbegrip van de software en hardware van derden), indien dergelijke diensten, toepassingen, modules en componenten: (a) geen andere Software of materialen bevatten of belichamen die door ons, direct of indirect, worden verspreid of beschikbaar worden gesteld (met uitzondering van de API-gegevens die zijn gebruikt bij de ontwikkeling daarvan in overeenstemming met deze Voorwaarden) en (b) de API-gegevens niet openbaar maken. "API Informatie" betekent de standaard programmeringsinterface voor toepassingen ("API") informatie die in het algemeen door ons aan gebruikers van de Dienst wordt verstrekt en die de vereisten specificeert voor interfacing met (bijv. het oproepen of aansturen van de functies van) de Dienst of Software die in dergelijke Dienst is opgenomen. API-informatie omvat geen implementatie van dergelijke interface-informatie of enige andere Software.

14. Uw recht op toegang tot of gebruik van de Dienst. Bij de toegang tot of het gebruik van de Dienst, gaat u ermee akkoord om geen van de volgende dingen te doen of te proberen (of iemand anders toe te staan dit te doen): 

- de Dienst te distribueren, te verhuren, uit te lenen, te leasen, te verkopen, in sublicentie te geven of anderszins over te dragen of aan te bieden voor enig commercieel doel;

- copyright, handelsmerk, vertrouwelijkheid of andere eigendomskennisgevingen, aanduidingen of merken te verwijderen of te wijzigen;

- de Dienst te wijzigen, te vertalen, aan te passen, te rangschikken, of er afgeleide werken van te maken, behalve zoals toegestaan in deze Voorwaarden;

- de broncode, algoritmen, methoden of technieken van de Dienst te decompileren, te disassembleren of te onderwerpen aan reverse engineering, of deze te achterhalen;

- de werking of enige veiligheidsgerelateerde kenmerken van de Dienst te verstoren, te beschadigen of te ontwrichten, ongeautoriseerde toegang te verkrijgen of het gebruik door anderen te beperken of te belemmeren;

- geen robot, spider of ander systeem, apparaat of mechanisme te gebruiken om toegang te krijgen tot de Dienst die de Dienst of enige Inhoud kan verstoren, uitschakelen of vernietigen;

- framen of spiegelen van enig deel van de Dienst of het creëren van een concurrerend bedrijf met de Dienst;

- persoonlijke informatie over een persoon of entiteit te verzamelen of op te slaan in strijd met deze Voorwaarden;

- een database te creëren door het downloaden en opslaan van alle inhoud;

- adverteren, promoten of verzoeken om goederen of diensten voor commerciële doeleinden, tenzij uitdrukkelijk toegestaan door ons of uitdrukkelijk toegestaan door deze Voorwaarden;

- de Service, een kenmerk ervan of enige Inhoud te gebruiken op een manier die de wet of de rechten (met inbegrip van, zonder beperking, het auteursrecht, handelsmerk, octrooi, handelsgeheim, andere intellectuele eigendomsrechten, eigendomsrechten of andere rechten) van een persoon, firma of entiteit kan schenden of schendt of die ons, gebruikers of een van onze partijen blootstelt aan wettelijke aansprakelijkheid; of

- een veiligheidsrisico vormen voor de Dienst of voor een andere gebruiker.

Wij behouden ons het recht voor om de beschikbaarheid van de Dienst, geheel of gedeeltelijk, te beperken voor elke persoon, voor elk doel en in elk geografisch gebied of rechtsgebied dat wij kiezen, op elk moment en naar ons eigen goeddunken.

15. Schadeloosstelling. U zult, op uw eigen kosten en voor zover wettelijk toegestaan, ons en onze gelieerde ondernemingen, agenten en leveranciers en elk van hun respectievelijke functionarissen, directeuren en werknemers (individueel en collectief, "Onze Partijen") schadeloosstellen, verdedigen (op ons verzoek) en vrijwaren tegen alle verliezen, aansprakelijkheden, kosten (inclusief redelijke advocaatkosten) die Onze Partijen lijden of oplopen als gevolg van een claim, rechtszaak of procedure ("Claim") die voortvloeit uit of verband houdt met: (1) Uw Content of het gebruik van Uw Content, met inbegrip van, zonder beperking, elke bewering dat Uw Content of het gebruik daarvan inbreuk maakt op auteursrechten, handelsmerken of andere intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van een individu of entiteit, of een verduistering of schending is van het handelsgeheim of andere rechten van een individu of entiteit, of smadelijke, lasterlijke, kleinerende, pornografische of obscene materialen bevat, of het gebruik daarvan de dood of lichamelijk letsel of schade aan het onroerend of materieel eigendom van een derde veroorzaakt; (2) elke schending van of het falen door u om te voldoen aan deze Voorwaarden of enig Beleid; (3) gebruik van de Dienst door u (of iemand die toegang heeft tot de Dienst via u); (4) uw schending van enige bepaling, verklaring of garantie van Sectie 2; (5) het gebruik van de Dienst door de leerling; (6) uw falen om voldoende toestemming van ouders of wettelijke voogd te verkrijgen; (7) uw registratie van de leerling, of (8) enige andere actie met betrekking tot de leerling.. Indien wij U verzoeken om een Claim te verdedigen, zult U niet akkoord gaan met een schikking zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming, en wij zullen het recht hebben om, op onze eigen kosten, deel te nemen aan de verdediging van een Claim met een raadsman van onze eigen keuze.

16. Garanties. Door toegang tot of gebruik van de Dienst (inclusief enig deel van de Dienst) verklaart en garandeert u dat u ten minste de wettelijk vereiste leeftijd hebt in het rechtsgebied waar u verblijft of, als u dat niet bent, dat u 13 jaar of ouder bent en dat uw ouder of wettelijke voogd namens u met deze Voorwaarden heeft ingestemd en toezicht zal houden op uw toegang tot en gebruik van de Dienst. U garandeert, verklaart en stemt er ook mee in dat:(1) u de vereiste rechten heeft om Uw Content in te dienen, te ontwikkelen en te gebruiken in verband met de Service; (2) Uw Content geen inbreuk maakt op of misbruik maakt van intellectuele eigendomsrechten of eigendomsrechten van derden of in strijd is met toepasselijke wetten, regels of voorschriften; (3) Uw Content niet onderhevig is aan enige beperking op openbaarmaking, overdracht, download, export of her-export onder enige toepasselijke wet, regel of voorschrift; en (4) alle informatie die u verstrekt in verband met uw registratie voor of gebruik van de Service waarheidsgetrouw, accuraat en volledig is en zal blijven, en dat u dergelijke informatie regelmatig zult onderhouden en bijwerken.

17. Disclaimers.

a. Afwijzing van garantie. DE DIENST EN ALLE INHOUD MET BETREKKING DAARTOE WORDEN GELEVERD "ZOALS DEZE IS" EN "ZOALS DEZE BESCHIKBAAR IS". ONZE PARTIJEN GEVEN GEEN, EN WIJZEN HIERBIJ ALLE, VERKLARINGEN, GARANTIES OF VOORWAARDEN VAN WELKE AARD DAN OOK AF, HETZIJ EXPLICIET, IMPLICIET (HETZIJ IN FEITE OF VAN RECHTSWEGE), OF WETTELIJK, MET BETREKKING TOT DE DIENST, DE INHOUD EN ALLE PRODUCTEN EN/OF DIENSTEN VAN DERDEN OP OF BESCHIKBAAR VIA DE DIENST, MET INBEGRIP VAN, ZONDER BEPERKING, ALLE GARANTIES OF VOORWAARDEN VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, TITEL EN NIET-INBREUK, EN ALLE GARANTIES DIE KUNNEN VOORTVLOEIEN UIT DE GANG VAN ZAKEN, HET VERLOOP VAN DE PRESTATIES, OF HET GEBRUIK VAN DE HANDEL. UW GEBRUIK VAN DE SERVICE (GEHEEL OF GEDEELTELIJK) EN ALLE INHOUD IS NAAR EIGEN GOEDDUNKEN EN OP EIGEN RISICO. ONZE PARTIJEN GARANDEREN NIET DAT HET GEBRUIK VAN OF DE TOEGANG TOT DE SERVICE OF ENIGE CONTENT FOUTLOOS, VOLLEDIG OF VEILIG ZAL ZIJN, OF DAT DE CONTENT NIET ANDERSZINS VERLOREN ZAL GAAN OF BESCHADIGD ZAL RAKEN OF AAN UW EISEN OF VERWACHTINGEN ZAL VOLDOEN; DAT DE WERKING OF BESCHIKBAARHEID ONONDERBROKEN ZAL ZIJN; OF DAT FOUTEN OF STORINGEN ZULLEN WORDEN GECORRIGEERD OF VERHOLPEN. ONZE PARTIJEN GARANDEREN NIET DAT DE DIENST OF ENIGE INHOUD OP EEN BEPAALDE MANIER ZAL PRESTEREN. ZONDER BEPERKING VAN DE ALGEMEENHEID VAN HET VOORGAANDE, ERKENT U EN STEMT U ERMEE IN DAT U ALS ENIGE VERANTWOORDELIJK BENT VOOR (EN ONZE PARTIJEN NEMEN GEEN VERANTWOORDELIJKHEID EN ZULLEN GEEN AANSPRAKELIJKHEID HEBBEN VAN WELKE AARD DAN OOK VOOR) (1) DE BESLISSINGEN DIE U NEEMT MET BETREKKING TOT DE SERVICE; (2) HET GEBRUIK VAN DE SERVICE OF DE CONTENT, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT ALLE CONTENT (OF VOORSTELLINGEN, AANPASSINGEN OF VERTALINGEN DAARVAN), GEGEVENS, INFORMATIE OF ANDER MATERIAAL WAARTOE U TOEGANG KRIJGT IN VERBAND MET DE SERVICE OF VIA UW ACCOUNT, COMPUTERSYSTEEM OF MOBIEL APPARAAT OF ENIG VERLIES VAN GEGEVENS; OF (3) ENIG VERLIES, SCHADE OF ANDERE GEVOLGEN VOOR U DIE KUNNEN VOORTVLOEIEN UIT HET GEBRUIK VAN DE SERVICE OF ENIGE CONTENT (OF VOORSTELLINGEN, AANPASSINGEN OF VERTALINGEN DAARVAN) OF DE NIET-NALEVING VAN DEZE VOORWAARDEN. ONZE PARTIJEN GEVEN GEEN GARANTIES AAN DERDEN. Wij geven geen garanties of verklaringen dat de dienst, of een deel (delen) daarvan, OF ENIGE INHOUD (OF ENIGE REPRESENTATIES, AANPASSINGEN OF VERTALINGEN DAARVAN) ACCURAAT OF COMPLETE OF IS/ARE geschikt of beschikbaar is voor gebruik in een bepaalde jurisdictie. Wanneer u ervoor kiest toegang te verkrijgen tot OF GEBRUIK te maken van de Dienst OF ENIGE INHOUD, doet u dit op eigen risico en bent u verantwoordelijk voor het naleven van alle lokale wetten, regels en voorschriften, met inbegrip van lokale regels betreffende online gedrag en aanvaardbare inhoud. Deze Sectie zal uitvoerbaar zijn voor zover maximaal is toegestaan door de toepasselijke wetgeving. Geen enkele informatie of advies (schriftelijk, mondeling of anderszins) die door Onze Partijen of hun vertegenwoordigers wordt verstrekt, creëert enige garantie of heeft op enige wijze invloed op de uitsluitingen van garantie of beperkingen van aansprakelijkheid die uitdrukkelijk in deze Voorwaarden zijn opgenomen.

b. Een speciale opmerking over de vervaardiging en behandeling van fysische materialen. LET OP: U BENT ALS ENIGE VERANTWOORDELIJK VOOR HET BEPALEN VAN DE GESCHIKTHEID VAN ALLE PRODUCTEN, DIENSTEN, MATERIALEN EN PROCESSEN DIE AAN U TER BESCHIKKING WORDEN GESTELD DOOR OF VIA DE SERVICE. ZONDER BEPERKING: (A) ONZE DISCLAIMERS ONDER DEZE VOORWAARDEN EN ONDER ALLE BELEIDSREGELS GELDEN VOOR ALLE PRODUCTEN OF DIENSTEN OF ALLE MATERIALEN DIE WORDEN GEBRUIKT VOOR ENIGE OUTPUT OF VOOR DE FABRICAGE VAN FYSIEKE MATERIALEN, AL DAN NIET GECREËERD VIA OF DOOR GEBRUIK VAN DE SERVICE, OF ALLE PROCESSEN EN/OF PRODUCTEN (INCLUSIEF VAN DERDEN) DIE OP OF VIA DE SERVICE BESCHIKBAAR WORDEN GESTELD; (B) PRODUCTEN, DIENSTEN OF MATERIALEN DIE WORDEN GEBRUIKT VOOR DE FABRICAGE VAN FYSIEKE MATERIALEN DOOR OF VIA DE SERVICE ZIJN MOGELIJK ALLEEN GESCHIKT VOOR DECORATIEVE DOELEINDEN, ZIJN MOGELIJK NIET GESCHIKT VOOR GEBRUIK DOOR PERSONEN ONDER DE 13 JAAR (BIJV, ZIJN MOGELIJK NIET GESCHIKT ALS KINDERSPEELGOED OF -PRODUCTEN) EN ZIJN MOGELIJK NIET GESCHIKT VOOR HET HANTEREN VAN VERBRUIKSARTIKELEN ZOALS VOEDSEL OF DRANK. DERGELIJKE ONGESCHIKTE PRODUCTEN EN MATERIALEN MOGEN ONDER MEER NIET WORDEN GEBRUIKT ALS VERBRUIKSGOEDEREN OF SPEELGOED, MOGEN NIET AAN KINDEREN WORDEN GEGEVEN OF IN CONTACT KOMEN MET ELEKTRICITEIT, VOEDSEL OF VLOEISTOFFEN EN MOETEN UIT DE BUURT VAN WARMTE WORDEN BEWAARD.

c. Functionaliteitsbeperkingen. DE SERVICE (INCLUSIEF SOFTWARE) IS GEEN VERVANGING VOOR UW EIGEN OORDEEL OF ONAFHANKELIJK PROFESSIONEEL TESTEN, ONTWERPEN, SCHATTEN OF ANALYSEREN, ZOALS VAN TOEPASSING. VANWEGE DE GROTE VERSCHEIDENHEID AAN MOGELIJKE TOEPASSINGEN VAN DE SERVICE, IS DE SERVICE NIET GETEST IN ALLE SITUATIES WAARIN DEZE KAN WORDEN GEBRUIKT EN IS HET MOGELIJK DAT U NIET DE GEWENSTE RESULTATEN BEHAALT. OUR PARTIES WILL NOT BE LIABLE IN ANY MANNER WHATSOEVER FOR ANY RESULTS OR OUTPUT OBTAINED OR OTHERWISE VIEWED THROUGH THE SERVICE OR ANY MATERIALS DEVELOPED IN CONNECTION WITH THE SERVICE, INCLUDING ANY CONTENT. U BENT VERANTWOORDELIJK VOOR UW TOEGANG TOT EN GEBRUIK VAN DE SERVICE, WAARONDER, MAAR NIET BEPERKT TOT, HET BEPALEN VAN HET JUISTE GEBRUIK VAN DE SERVICE EN DE SELECTIE VAN DE SERVICE, INHOUD EN ANDERE PROGRAMMA'S OM DE DOOR U BEOOGDE RESULTATEN TE BEREIKEN. U BENT OOK VERANTWOORDELIJK VOOR HET VASTSTELLEN VAN DE TOEREIKENDHEID VAN ONAFHANKELIJKE PROCEDURES VOOR HET TESTEN VAN DE BETROUWBAARHEID, NAUWKEURIGHEID EN VOLLEDIGHEID VAN DE RESULTATEN, OUTPUT OF MATERIALEN VAN DE SERVICE DIE DOOR U WORDEN GEBRUIKT EN/OF ONTWIKKELD IN VERBAND MET DE SERVICE (INDIEN VAN TOEPASSING), INCLUSIEF ALLE ITEMS DIE MET BEHULP VAN DE SERVICE WORDEN BEKEKEN, ONTWORPEN EN/OF GECREËERD, INCLUSIEF ALLE CONTENT. ER ZIJN GEEN SERVICE LEVEL AGREEMENTS GEMAAKT IN VERBAND MET DE SERVICE.

18. Beperking van aansprakelijkheid. VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING EN NIETTEGENSTAANDE HET FALEN VAN EEN ESSENTIEEL DOEL VAN EEN BEPERKT RECHTSMIDDEL OF BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID, (1) ZIJN ONZE PARTIJEN IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR SPECIALE SCHADE, INDIRECTE SCHADE, GEVOLGSCHADE OF ENIGE ANDERE SCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK (ONGEACHT DE OORZAAK EN ONGEACHT DE THEORIE VAN AANSPRAKELIJKHEID, ONGEACHT OF DEZE VOORTVLOEIT UIT EEN CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD (INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT NALATIGHEID) OF ANDERSZINS), MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT WINSTDERVING, INKOMSTENDERVING, GEBRUIKSDERVING, GEGEVENSVERLIES, BEDRIJFSONDERBREKING, KOSTEN VOOR DE AANSCHAF VAN VERVANGENDE GOEDEREN OF DIENSTEN OF ANDERE DEKKING, OF ENIG ANDER SOORTGELIJK COMMERCIEEL OF ECONOMISCH VERLIES VAN WELKE AARD DAN OOK, ZELFS INDIEN GEADVISEERD OVER DE MOGELIJKHEID DAARVAN, NOCH ZAL EEN VAN DE VOORGAANDE PARTIJEN AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR WELKE SCHADE DAN OOK DIE HET GEVOLG IS VAN OVERMACHT OF EEN HANDELING VAN EEN DERDE PARTIJ OF VAN GEEN ENKELE FOUT VAN HAAR KANT; EN (2) DE TOTALE CUMULATIEVE COLLECTIEVE AANSPRAKELIJKHEID VAN ONZE PARTIJEN VOOR ALLE KOSTEN, VERLIEZEN OF SCHADE UIT ALLE CLAIMS, ACTIES OF RECHTSZAKEN, HOE DAN OOK VEROORZAAKT OF VOORTVLOEIEND UIT OF IN VERBAND MET DE SERVICE, ZAL NIET HOGER ZIJN DAN HET HOOGSTE VAN (A) HONDERD DOLLAR ($100) OF (B) ALLE DOOR U BETAALDE OF VERSCHULDIGDE BEDRAGEN, INDIEN VAN TOEPASSING, VOOR TOEGANG TOT OF GEBRUIK VAN DE SERVICE DIE AANLEIDING GEEFT TOT DE CLAIM GEDURENDE DE ZES (6) MAANDEN ONMIDDELLIJK VOORAFGAAND AAN DE CLAIM (ONGEACHT WANNEER DE BETALINGEN DAADWERKELIJK WERDEN GEDAAN).

19. Beëindiging, opzegging en schorsing. Deze Voorwaarden worden van kracht op de datum waarop u voor het eerst toegang krijgt tot of gebruik maakt van de Dienst ("Ingangsdatum"). De duur van dit contract ("Termijn") zal zich uitstrekken vanaf de Ingangsdatum tot de eerste van de volgende gebeurtenissen: (1) onze beëindiging van al uw rechten hieronder; (2) onze stopzetting van de Service of (3) de datum waarop u het gebruik van de Service staakt door alle Software te de-installeren en alle gebruik van de Service te staken. Zonder beperking van iets in deze paragraaf, indien een deel of het geheel van de Service toegankelijk is als onderdeel van een lidmaatschap of abonnement, zal uw toegang tot dat deel van de Service eindigen wanneer uw lidmaatschap of abonnement eindigt of vervalt. Wij behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken, zonder voorafgaande kennisgeving, uw toegang tot de Service en/of uw account (indien van toepassing) geheel of gedeeltelijk te beëindigen of op te schorten, of Uw Content te verwijderen of te wissen om welke reden dan ook, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, schending of overdracht van deze Voorwaarden. Verder stemt u ermee in dat wij niet aansprakelijk zijn jegens u of derden voor de beëindiging van uw toegang tot de Service of de verwijdering van Uw Content. Bij beëindiging van deze Voorwaarden, om welke reden dan ook, dient u de toegang tot en het gebruik van de Service onmiddellijk te staken. Secties 2 (Wijzigingen aan de Service of deze Voorwaarden) tot en met 20 (Definities) blijven van kracht na beëindiging van deze Voorwaarden om welke reden dan ook. Het is uw verantwoordelijkheid om kopieën van Uw Content te bewaren. Bij beëindiging hebben wij het recht om uw account(s) onmiddellijk te deactiveren en de toegang tot uw Content op te schorten en kunnen wij, zonder voorafgaande kennisgeving, uw Content, indien aanwezig, en alle back-ups daarvan verwijderen en zijn Onze Partijen niet aansprakelijk voor enig verlies of schade die door u of derden geleden kan worden als gevolg van een dergelijke verwijdering. Betaalde rechten (bijv. lidmaatschap, abonnement) die worden beëindigd, worden niet terugbetaald, tenzij anders is bepaald in de Speciale Servicevoorwaarden voor de Service. Niettegenstaande iets dat het tegendeel bewijst, zal geen enkele afloop of beëindiging van deze overeenkomst een einde maken aan of invloed hebben op licenties of sublicenties die door u zijn verleend in overeenstemming met deze Voorwaarden voorafgaand aan een dergelijke beëindiging, inclusief, zonder beperking, aan andere gebruikers van de Service.

20. Diversen.

a. Toepasselijk recht en bevoegde rechter. Deze Voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van (1) België. De wetten van deze rechtsgebieden zullen van toepassing zijn zonder verwijzing naar de conflictenregels van deze rechtsgebieden. Het VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken en de Uniform Computer Information Transaction Act zullen niet van toepassing zijn op (en zijn uitgesloten van de wetten die van toepassing zijn op) deze Voorwaarden. Bovendien gaat u ermee akkoord dat elke vordering, actie of geschil dat voortvloeit uit of verband houdt met deze Voorwaarden uitsluitend zal worden gebracht voor (en de partijen zullen worden onderworpen aan de exclusieve jurisdictie van) de Rechtbank van Dendermonde, België. Niets in het voorgaande zal ons ervan weerhouden een rechtszaak aan te spannen wegens inbreuk op intellectuele eigendomsrechten in elk land waar een dergelijke inbreuk wordt beweerd plaats te vinden.

b. Exportcontrole. U erkent en stemt ermee in dat uw gebruik van de Dienst onderworpen is aan de naleving van de exportcontrole- en handelssanctiewetten, regels en voorschriften van de Europese Unie en andere toepasselijke landen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de voorschriften die zijn uitgevaardigd door de Exportcontroleverordening van de Europese Unie. U bent als enige verantwoordelijk voor de naleving van de Exportrestrictiewetgeving en het toezicht op eventuele wijzigingen daarvan. U verklaart en garandeert dat (1) u geen staatsburger bent van, of gevestigd bent in, een land waarop EU-handelssancties of andere belangrijke handelsbeperkingen van toepassing zijn; (2) u niet voorkomt op lijsten van aan beperkingen onderworpen partijen van de EU-regeringen; (3) u, tenzij anders toegestaan onder de Exportrestrictiewetgeving, de Service niet zult gebruiken voor enig beperkt eindgebruik, waaronder, zonder beperking, het ontwerpen, analyseren, simuleren, schatten, testen of andere activiteiten met betrekking tot nucleaire, chemische/biologische wapens, raketsystemen of onbemande luchtvoertuigtoepassingen; en (4) dat geen enkel onderdeel van Uw Content onderworpen is aan enige beperking op onthulling, overdracht, download, export of her-export onder de Exportrestrictiewetgeving. U stemt ermee in dat u de Service niet zult gebruiken om Uw Content of enige andere inhoud of enig ander materiaal direct of indirect bekend te maken, over te dragen, te downloaden, te exporteren of opnieuw te exporteren naar een land, entiteit of andere partij die niet in aanmerking komt om dergelijke items te ontvangen krachtens de Exportrestrictiewetgeving of krachtens andere wet- of regelgeving waaraan u onderworpen kunt zijn.

c. Algemeen. De relatie tussen de partijen onder deze Voorwaarden is strikt die van onafhankelijke contractanten en niets in deze Voorwaarden zal op enigerlei wijze worden beschouwd of geïnterpreteerd als bewijs van de intentie om een associatie, partnerschap, joint venture of andere relatie tot stand te brengen. Elke partij zal verantwoordelijk zijn voor het dekken van hun respectievelijke kosten en uitgaven bij het uitvoeren van hun taken onder deze Voorwaarden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in deze Voorwaarden. Indien om welke reden dan ook een bevoegde rechtbank oordeelt dat een bepaling van deze Voorwaarden, of een deel ervan, niet afdwingbaar is, zal die bepaling worden afgedwongen voor zover maximaal toegestaan om de bedoeling van deze Voorwaarden te verwezenlijken en zal de rest van deze Voorwaarden volledig van kracht blijven. De sectiekopjes die in deze Voorwaarden worden gebruikt, zijn louter gemakshalve toegevoegd en zullen geen inhoudelijke gevolgen hebben. De Engelstalige versie van deze Voorwaarden is juridisch bindend in geval van tegenstrijdigheden tussen de Engelstalige versie en vertalingen. Behalve indien uitdrukkelijk hierin voorzien, kan een partij enkel afstand doen van haar rechten onder deze Voorwaarden door middel van een schriftelijk document dat door beide partijen is ondertekend. Het niet afdwingen van een bepaling van deze Voorwaarden vormt geen verklaring van afstand daarvan of van enige andere bepaling daarvan. U mag deze Voorwaarden of uw rechten of verplichtingen onder deze Voorwaarden niet overdragen of delegeren. Elke niet-geautoriseerde overdracht zal nietig en ongeldig zijn. U erkent en stemt ermee in dat wij rechten of verplichtingen uit hoofde van deze Voorwaarden kunnen overdragen of uitbesteden.

d. Communicatie. Specifieke contactinformatie voor bepaalde vragen en mededelingen betreffende de Service kunt u vinden door de toepasselijke instructies in deze Voorwaarden op te zoeken, inclusief, indien van toepassing, het klikken op de link naar de Speciale Servicevoorwaarden (zie de link Speciale Servicevoorwaarden hierboven).

e. Gehele overeenkomst. Deze Voorwaarden (inclusief, zonder beperking, de Beleidsregels) bevatten de volledige overeenkomst tussen u en ons met betrekking tot het onderwerp hiervan en vervangen alle voorgaande of gelijktijdige communicatie en voorstellen, hetzij elektronisch, mondeling of schriftelijk, tussen u en ons met betrekking tot de Dienst. In geval van tegenstrijdigheid of inconsistentie tussen de voorwaarden van deze Voorwaarden en een softwarelicentieovereenkomst van derden of een service level agreement die een koppeling naar de Service bevat, hebben de voorwaarden van deze Voorwaarden voorrang, behalve (1) dat de Rechten voorrang hebben op deze Voorwaarden met betrekking tot uw specifieke Rechten; en (2) dat de Privacyverklaring voorrang heeft voor zover deze uitdrukkelijk voorrang heeft op deze Voorwaarden.

21. DEFINITIES.

- "Inhoud" betekent tekst, foto's, gegevens, informatie, media, audio- en video-opnamen, commentaar, berichten, meningen, aanbevelingen, advies, informatie of ander materiaal dat wordt gebruikt, verstrekt, geplaatst in of gekoppeld via of op de Dienst.

- "Rechten" betekent uw rechten om de Service te gebruiken (zoals uw lidmaatschaps- en abonnementsrechten, maximale capaciteit, transacties, output, uren of andere metingen van gebruik, termijn of duur en alle andere rechten die specifiek zijn voor dergelijke Service) zoals bepaald door het type of niveau van lidmaatschap of abonnement waarop u geabonneerd bent of waarvoor u een licentie hebt. "Rechten" omvatten ook alle andere informatie over rechten op toegang tot en gebruik van de Service die op de Service worden vermeld (inclusief, zonder beperking, de beschrijving van de Service, Documentatie en minimale technische vereisten voor de Service).

- "Opvoeder" betekent Gebruikers (bv. onderwijsinstellingen, leraren, bibliothecarissen en begeleiders van volwassenen) die met lerenden en via de Dienst werken.

- "Persoonlijke informatie" heeft de betekenis als omschreven in de FabLab Fabriek Privacyverklaring.

- "Beleid" betekenen tezamen de rechten, de documentatie, de FabLab Fabriek Privacyverklaring en alle andere voorwaarden die door verwijzing in deze Voorwaarden zijn opgenomen.

- "Software" betekent elk computerprogramma of soortgelijk materiaal, inclusief alle modules en componenten, functies en kenmerken van een computerprogramma, door of voor ons beschikbaar gesteld voor gebruik als onderdeel van de Dienst (hetzij door downloaden of als een gehoste oplossing) inclusief alle technische documentatie die daarmee verband houdt.

- "Speciale Service Voorwaarden" de voorwaarden en bepalingen die zijn opgenomen in het document dat beschikbaar is via de link Speciale Servicevoorwaarden hierboven.

- "Leerling" betekent een individuele persoon die op het moment van installatie, gebruik of toegang van de Dienst, is ingeschreven of aangemeld bij een Opvoeder en op verzoek van FabLab Factory, een bewijs van deze inschrijving of deelname kan overleggen.

- "Gegevens leerling" betekent alle door FabLab Factory of een derde namens FabLab Factory bijgehouden informatie met betrekking tot een lerende (met inbegrip van eventuele onderwijsgegevens) die door u aan FabLab Factory wordt verstrekt, behalve dat gegevens over een lerende geen gegevens omvatten waaruit de persoonlijk identificeerbare informatie is verwijderd, zodat de identiteit van de lerende niet uniek kan worden vastgesteld aan de hand van de gegevens en er geen redelijke basis is om aan te nemen dat de resterende informatie kan worden gebruikt om een individu te identificeren.

- "Voorwaarden" betekent de bepalingen en voorwaarden van deze Servicevoorwaarden, alle Speciale Servicevoorwaarden, en alle Beleidsregels.

- "Wij", "ons" of "onze" FabLab Factory, Inc., een Belgische onderneming.

- "Uw inhoud" betekent, gezamenlijk, (1) de Content die door u is gepost, verstrekt, geüpload, ingediend, gedeeld, gepubliceerd, verspreid, beschikbaar gesteld, toegankelijk of bruikbaar is op, naar, vanuit of via de Service (en vertalingen daarvan); (2) uw specifieke output gegenereerd uit de Service, indien van toepassing, gebaseerd op uw eigen ruwe gegevens of informatie; en (3) alle softwaretoepassingen, plug-ins en andere computerprogramma's of soortgelijk materiaal (waaronder alle modules en onderdelen, functies en kenmerken van een computerprogramma) die door u zijn ontwikkeld met gebruikmaking van de API-gegevens. Uitdrukkelijk uitgesloten van Uw Content zijn Onze Materialen.