MakerStudio

WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUG MAKERSTUDIO

Ostatnia aktualizacja: Listopad 2021 r. 

Specjalne warunki świadczenia usług

Jakie są te Warunki?

Niniejsze warunki stanowią wiążącą umowę pomiędzy Użytkownikiem a nami ("niniejsze Warunki") w zakresie dostępu i korzystania przez Użytkownika z dowolnej z naszych stron internetowych, aplikacji mobilnych i/lub internetowych, usług, produktów i Oprogramowania, które zawierają link do niniejszych Warunków (indywidualnie i zbiorczo zwanych "Usługą"). Niniejsze Warunki obejmują poniższe postanowienia oraz wszelkie warunki specjalne dotyczące Usługi (takie jak na przykład sposób, w jaki inne osoby mogą korzystać z Treści Użytkownika, sposób kontaktowania się z nami, warunki dotyczące członkostwa i subskrypcji [jeśli istnieją], "Specjalne Warunki Korzystania z Usługi"), które można znaleźć pod linkiem do Specjalnych Warunków Korzystania z Usługi powyżej. Uwaga: Niniejsze Warunki dotyczą wyłącznie Usługi.

Więcej informacji na temat sposobu gromadzenia, przechowywania i wykorzystywania danych można znaleźć w części 10 poniżej (Zgoda na gromadzenie i wykorzystywanie danych) oraz w dokumencie Fabryka FabLab Polityka prywatności  oraz Polityka prywatności dla dzieci w FabLab Factory .

1. Kto powinien mieć dostęp do Serwisu? WŁASNE KONTO MOŻE ZAŁOŻYĆ OSOBA, KTÓRA UKOŃCZYŁA 13 LAT. DZIECKO W WIEKU PONIŻEJ 13 LAT MOŻE UTWORZYĆ KONTO TYLKO ZA ZGODĄ SWOJEGO RODZICA LUB OPIEKUNA PRAWNEGO, LUB JAKO UCZEŃ LUB CZŁONEK ZESPOŁU UDOSTĘPNIAJĄCEGO SERWIS ZA POŚREDNICTWEM ZESPOŁU ZORGANIZOWANEGO PRZEZ EDUKATORA POSIADAJĄCEGO KONTO W SERWISIE. (zob. Polityka prywatności dzieci więcej szczegółów). Jeśli masz 13 lat lub więcej, ale nie jesteś osobą pełnoletnią, co oznacza, że nie osiągnąłeś wieku uprawniającego do wyrażenia zgody na korzystanie z Serwisu w Twoim miejscu zamieszkania, musisz mieć rodzica lub opiekuna prawnego, który zaakceptuje niniejsze Warunki w Twoim imieniu i będzie nadzorował Twój dostęp do Serwisu i korzystanie z niego. Jeśli użytkownik nie spełnia powyższych wymagań, nie jest uprawniony do dostępu do Usługi ani do korzystania z niej.

2. Rodzaje kont dla dzieci i kont moderatorów.

A. Użytkownik będący dzieckiem. Jeśli jesteś Użytkownikiem Serwisu i nie ukończyłeś 13 lat ("Użytkownik Dziecięcy"), nie możesz zarejestrować konta w Serwisie bez zgody i zatwierdzenia przez rodzica lub opiekuna prawnego, lub Edukatora. Użytkownik Dziecięcy, który rozpocznie proces samodzielnej rejestracji bez udziału Rodzica, otrzyma konto o ograniczonym dostępie do czasu, gdy Rodzic lub Edukator zatwierdzi lub przejmie odpowiedzialność za konto Użytkownika Dziecięcego.

B. Użytkownik-Rodzic. Jeśli Użytkownik ma ukończone 18 lat i jest prawnym rodzicem lub opiekunem dziecka, które chce zarejestrować się jako Użytkownik Dziecka w Serwisie, może zarejestrować konto rodzica w Serwisie ("Użytkownik-Rodzic"). Jako Użytkownik-Rodzic możesz tworzyć, rejestrować, zarządzać i zatwierdzać konta Użytkowników-Dzieci tylko dla swojego dziecka (dzieci), którego jesteś prawnym opiekunem. JEŚLI ZAREJESTRUJESZ, ZATWIERDZISZ REJESTRACJĘ LUB W INNY SPOSÓB PRZEJMIESZ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA UŻYTKOWNIKA BĘDĄCEGO DZIECKIEM, OŚWIADCZASZ, ŻE JESTEŚ JEGO PRAWNYM RODZICEM LUB OPIEKUNEM I ZGADZASZ SIĘ PRZESTRZEGAĆ NINIEJSZYCH WARUNKÓW W IMIENIU UŻYTKOWNIKA BĘDĄCEGO DZIECKIEM, W TYM BEZ OGRANICZEŃ PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA KORZYSTANIE Z SERWISU PRZEZ UŻYTKOWNIKA BĘDĄCEGO DZIECKIEM. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że FabLab Factory może zdecydować, ale nie jest zobowiązana, do przeprowadzenia wszelkich zapytań, bezpośrednio lub za pośrednictwem osób trzecich, które FabLab Factory uzna za konieczne do potwierdzenia informacji rejestracyjnych, w tym bez ograniczeń do zaangażowania osób trzecich do świadczenia usług weryfikacyjnych. FabLab Factory zastrzega sobie wszelkie prawa do podjęcia kroków prawnych przeciwko każdemu, kto poda nieprawdziwe dane osobowe lub w inny sposób będzie mijał się z prawdą co do swojej tożsamości. NIEZALEŻNIE OD POWYŻSZEGO, UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI, ŻE FABRYKA FABLAB NIE MOŻE ZAGWARANTOWAĆ DOKŁADNOŚCI JAKICHKOLWIEK INFORMACJI PODANYCH PRZEZ UŻYTKOWNIKA, A FABRYKA FABLAB NIE JEST ZOBOWIĄZANA DO WERYFIKACJI TOŻSAMOŚCI ŻADNEGO UŻYTKOWNIKA, W TYM TWIERDZENIA UŻYTKOWNIKA, ŻE JEST ON UŻYTKOWNIKIEM-RODZICEM, ANI DO WERYFIKACJI, CZY RODZIC WSKAZANY PRZEZ UŻYTKOWNIKA-DZIECKO LUB EDUKATORA PODCZAS REJESTRACJI JEST FAKTYCZNYM RODZICEM LUB OPIEKUNEM TEGO UŻYTKOWNIKA-DZIECKA. Konto Użytkownika Rodzica, wraz ze wszystkimi powiązanymi kontami Użytkowników Dzieci, może zostać usunięte przez FabLab Factory w dowolnym czasie i bez ostrzeżenia za nieprzestrzeganie niniejszego Regulaminu.

C. Edukator. Jeśli jesteś Edukatorem, możesz pracować z uczniami w Makerstudio na dwa sposoby. Po pierwsze, możesz połączyć swoje konto z kontem Ucznia jako moderator. Jeśli Uczący się w wieku poniżej 13 lat ma konto, a jego prawny rodzic lub opiekun nie wyraził jeszcze zgody i zatwierdzenia za pośrednictwem Serwisu, przed połączeniem swojego konta z kontem Uczącego się jako moderator, upewnisz się, że rodzic lub opiekun Uczącego się wyrazi zgodę i zatwierdzenie za pośrednictwem Serwisu lub że Ty lub Twoja organizacja uzyskacie zgodę zgodnie z warunkami obowiązującymi w Twoim regionie (w Europie oznacza to zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych - GDPR). Po drugie, Użytkownik może utworzyć zespół w ramach swojego konta, za pośrednictwem którego uczniowie mogą korzystać z Usługi bez konieczności zakładania konta. Jeśli jesteś Edukatorem, który będzie korzystał z Usługi z uczniami, Dane Uczącej się dostarczone lub wygenerowane przez Ciebie lub Twoich uczniów korzystania z Usługi mogą podlegać Ogólnemu Rozporządzeniu o Ochronie Danych (GDPR). Zgadzasz się na warunki znajdujące się na stronie Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (GDPR) .

3. Zmiany w Usłudze lub niniejszych Warunkach. Możemy wprowadzać zmiany, aktualizować (lub nie aktualizować) lub zaprzestać świadczenia dowolnej części, elementu, funkcjonalności, dostępności lub oferty Usługi. Możemy również wprowadzać zmiany lub aktualizacje do niniejszych Warunków w dowolnym czasie i z dowolnego powodu, według własnego uznania, w tym w celu zachowania zgodności z obowiązującym prawem. Jeśli wprowadzimy jakiekolwiek istotne zmiany w niniejszych Warunkach, powiadomimy o tym Użytkownika w sposób, jaki uznamy za stosowny, w tym na przykład poprzez zamieszczenie informacji o zmianie na naszej stronie internetowej (stronach internetowych) lub w serwisie lub poprzez wysłanie powiadomienia na adres e-mail Użytkownika, jeśli go podał.

4. Treść użytkownika.

a. Własność. Niniejsze Warunki nie przyznają nam (i nie rościmy sobie) żadnych praw własności do Treści Użytkownika.

b. Wykorzystanie przez nas treści użytkownika. Publikując, dostarczając, przesyłając, udostępniając, publikując, rozpowszechniając, udostępniając i/lub umożliwiając innym dostęp do Treści Użytkownika lub ich wykorzystanie w Usłudze lub za jej pośrednictwem, Użytkownik udziela nam i naszym podmiotom stowarzyszonym ogólnoświatowego, nieodpłatnego, w pełni opłaconego, wieczystego, niewyłącznego, zbywalnego i w pełni podlegającego sublicencjonowaniu (na wielu poziomach) prawa i licencji (ale nie obowiązku) na powielanie, dystrybucję, redystrybucję, modyfikację, tłumaczenia, adaptacji, przygotowywania prac pochodnych, wyświetlania, wykonywania (publicznie lub w inny sposób) i innego wykorzystywania wszystkich lub części Treści Użytkownika, za pomocą wszelkich środków i formatów znanych obecnie lub odkrytych w przyszłości, ale wyłącznie w związku z Usługą i/lub naszą działalnością biznesową (w tym, bez ograniczeń, w celu promocji i marketingu Usługi) i/lub w celu spełnienia wymogów prawnych lub technicznych. Ponadto, w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, Użytkownik niniejszym zrzeka się i zgadza się nie dochodzić żadnych praw, które mogą mu przysługiwać na mocy obowiązujących na całym świecie przepisów dotyczących "praw moralnych" lub "droit moral", lub podobnych praw, w związku z Treściami Użytkownika.

c. Zamieszczanie Treści Użytkownika. Zamieszczając, dostarczając, przesyłając, udostępniając, publikując, rozprowadzając, udostępniając lub umożliwiając innym dostęp do i/lub wykorzystanie Treści Użytkownika w Usłudze lub za jej pośrednictwem, Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za konsekwencje takiego postępowania oraz przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że Treści Użytkownika mogą być oglądane na całym świecie. Jeśli zdecydujesz się na publiczne udostępnienie swoich danych osobowych za pośrednictwem Usługi (na przykład na blogu lub forum), robisz to na własne ryzyko. Użytkownik zobowiązuje się, oświadcza i gwarantuje, że uzyskał wszelkie niezbędne licencje, prawa, zgody, pozwolenia i zrzeczenia na korzystanie i przyznawanie wszelkich praw przyznanych w niniejszych Warunkach (w tym we wszelkich Specjalnych Warunkach Usługi) w odniesieniu do Treści Użytkownika oraz że będzie przestrzegał wszelkich wymogów i ograniczeń nałożonych przez te warunki; jeśli takie wymogi lub ograniczenia dotyczące Treści Użytkownika są sprzeczne lub niezgodne z niniejszymi Warunkami, wówczas nie wolno publikować takich Treści ani w inny sposób udostępniać ich publicznie w Usłudze lub za jej pośrednictwem.

5. Nasza polityka "Bądź miły". Oczekujemy, że użytkownik będzie szanował prawa i godność innych osób. Uzyskując dostęp do Usługi lub korzystając z niej, nie wolno zamieszczać, dostarczać, publikować, przesyłać, pobierać, wyświetlać, wykorzystywać, udostępniać, rozprowadzać ani w inny sposób udostępniać (a) jakichkolwiek Treści, które spełniają którekolwiek z poniższych kryteriów lub (b) jakichkolwiek Treści do, z lub za pośrednictwem jakiejkolwiek innej strony internetowej lub usługi, które spełniają którekolwiek z poniższych kryteriów:

- są groźne, poniżające, niezgodne z prawem, niebezpieczne, szkodliwe, obraźliwe, nękające, prześladujące, nienawistne, oszczercze, oszukańcze, obraźliwe, niestosowne, obsceniczne, pornograficzne, wulgarne lub w inny sposób niestosowne;

- narusza jakiekolwiek obowiązujące prawo, zasady lub przepisy albo może spowodować powstanie odpowiedzialności prawnej;

- narusza lub łamie jakiekolwiek prawa nasze lub innych osób, firm lub podmiotów (w tym prawa umowne i powiernicze, prawa autorskie, znaki towarowe oraz prawa do prywatności i wizerunku);

- zakłóca, niszczy lub przerywa działanie Usługi lub jakiegokolwiek sprzętu lub oprogramowania, za pośrednictwem którego Usługa jest udostępniana (w tym za pośrednictwem wirusa, robaka, złośliwego oprogramowania, oprogramowania szpiegującego, konia trojańskiego lub innego podobnego kodu, pliku lub programu);

- zawiera wszelkie nieautoryzowane lub niezamówione pomysły lub materiały, oferty, reklamy, materiały promocyjne, ankiety, wiadomości "śmieciowe" lub masowe, spam, łańcuszki, piramidy finansowe, możliwości inwestycyjne, petycje lub inne formy nagabywania;

- podszywania się pod jakąkolwiek osobę, firmę lub podmiot, w tym naszych pracowników, partnerów, licencjodawców, licencjobiorców lub dostawców;

- jest myląca lub fałszywa, lub fałszywie sugeruje poparcie przez nas, nasze podmioty stowarzyszone, pracowników, partnerów, licencjodawców, licencjobiorców lub dostawców;

- stwarza znaczące zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego lub promuje niebezpieczne lub niezgodne z prawem używanie amunicji, materiałów wybuchowych, broni palnej, broni lub innych podobnych materiałów;

- obejmuje lub pomaga promować nielegalne gry hazardowe, zakłady sportowe, wyścigi konne lub wyścigi chartów albo inne podobne działania;

- narusza kodeks postępowania lub inne wytyczne mające zastosowanie do jakiegokolwiek innego obszaru Usługi;

- zawiera fałszywe nagłówki lub dane albo tworzy konta za pomocą nieautoryzowanych środków (takich jak zautomatyzowany bot, skrypt, urządzenie typu spider, scraper lub crawler); lub

- manipulowania identyfikatorami lub innymi danymi w celu ukrycia pochodzenia jakichkolwiek Treści lub manipulowania albo ukrycia obecności użytkownika w Serwisie.

Mamy prawo (ale nie obowiązek) do wstępnego sprawdzania lub monitorowania wszelkich Treści lub dostępu dowolnego użytkownika do Usługi lub korzystania z niej, a także do usuwania lub blokowania dostępu (np. poprzez ustawienia) do dowolnych Treści z dowolnego powodu lub zawieszania lub odbierania dostępu dowolnemu użytkownikowi do Usługi lub korzystania z niej z dowolnego powodu (w tym z powodu naruszenia naszej "Polityki bycia miłym" lub innych postanowień niniejszych Warunków). Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do jakichkolwiek Treści, w tym za jakiekolwiek działania, które możemy podjąć w odniesieniu do Treści uznanych przez nas za naruszające niniejsze Warunki.

6. Zarejestrowanie się w Serwisie. Aby uzyskać dostęp do Serwisu lub niektórych jego części, może być wymagana lub dozwolona rejestracja. W odniesieniu do każdej rejestracji Użytkownik zobowiązuje się nie używać, a my możemy odmówić przyznania prawa do używania nazwy użytkownika (lub adresu e-mail), która jest już używana przez kogoś innego; która może być interpretowana jako podszywanie się pod inną osobę; która należy do innej osoby; która identyfikuje użytkownika; lub która narusza własność intelektualną lub inne prawa jakiejkolwiek osoby; która jest obraźliwa; lub którą odrzucimy z jakiegokolwiek innego powodu według własnego uznania. Użytkownik może również mieć możliwość zalogowania się do Serwisu lub korzystania z pewnych funkcji Serwisu bądź uzyskania do nich dostępu za pomocą konta na platformie społecznościowej należącej do osoby trzeciej (takiej jak, ale nie tylko, Facebook, Google+ lub Twitter). Informacje rejestracyjne Użytkownika (w tym nazwa użytkownika i hasło oraz wszelkie konta na portalach społecznościowych, za pomocą których Użytkownik loguje się do Serwisu) są przeznaczone wyłącznie do użytku osobistego i nie mogą być wykorzystywane przez inne osoby. Użytkownik jest odpowiedzialny za zachowanie poufności wszelkich haseł, których może używać w celu uzyskania dostępu do Serwisu, i zobowiązuje się nie przekazywać swojego hasła lub nazwy użytkownika ani nie użyczać lub w inny sposób przekazywać osobom trzecim możliwości korzystania z Serwisu lub dostępu do niego. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie interakcje z Serwisem, do których dochodzi w związku z podanymi przez niego informacjami rejestracyjnymi (w tym, między innymi, za wszelkie zakupy). Użytkownik zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić nas o wszelkich przypadkach nieuprawnionego użycia informacji rejestracyjnych lub innych naruszeń bezpieczeństwa związanych z jego kontem lub Usługą oraz zapewnić wylogowanie się/wycofanie się z konta w Usłudze (jeśli dotyczy) na koniec każdej sesji. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z nieprzestrzegania przez użytkownika któregokolwiek z powyższych zobowiązań. Jeśli Użytkownik loguje się do Usługi przy użyciu konta na platformie społecznościowej innej firmy, powinien zapoznać się z zasadami ochrony prywatności i korzystania z danych obowiązującymi na takiej platformie, aby dowiedzieć się więcej o stosowanych przez nią praktykach dotyczących danych osobowych oraz o możliwościach, jakie ma Użytkownik. Więcej informacji można znaleźć na stronie Polityka prywatności.

7. Specjalne warunki świadczenia usług (w tym członkostwa i subskrypcji, jeśli istnieją). Specjalne warunki i zasady związane z Usługą (takie jak sposób, w jaki inne osoby mogą korzystać z Treści Użytkownika, sposób kontaktowania się z nami, warunki członkostwa i subskrypcji [jeśli istnieją]) można znaleźć pod linkiem Specjalne warunki korzystania z Usługi powyżej.

8. Osoby trzecie.

a. Treść. Usługa może wyświetlać, zawierać, łączyć lub udostępniać Treści pochodzące z różnych źródeł (w tym od innych użytkowników i innych osób trzecich), w tym obrazy, modele, posty, kreacje, opinie, zalecenia lub porady, a Treści takie mogą być niekompletne lub niedokładne albo obraźliwe lub budzić sprzeciw użytkownika. Nie ponosimy odpowiedzialności za żadne Treści i nie musimy ich popierać. Wszystkie Treści, w tym Treści Użytkownika, są własnością właściciela (właścicieli) praw autorskich lub innych podmiotów uprawnionych. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszych Warunkach, korzystanie z Usługi nie powoduje przyznania, zrzeczenia się ani ograniczenia jakichkolwiek praw własności takiego właściciela (właścicieli) lub posiadacza (posiadaczy) praw. Użytkownik musi przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów prawa, zasad i regulacji w związku z dostępem do Usługi i korzystaniem z niej, w tym lokalnych przepisów dotyczących zachowania w sieci, dopuszczalnych treści i eksportu treści z jurysdykcji, w której przebywa.

b. Interakcje z innymi użytkownikami. Serwis może umożliwiać interakcję z innymi użytkownikami lub grupami użytkowników Serwisu. Takie interakcje odbywają się wyłącznie między Tobą a innymi użytkownikami, a my nie ponosimy odpowiedzialności za takie interakcje ani za jakiekolwiek ich konsekwencje.

c. Łącza i reklamodawcy. Usługa może zawierać linki do i z witryn internetowych, mobilnych i innych platform oraz usług (takich jak reklamodawcy i dostawcy usług handlu elektronicznego), które nie znajdują się pod naszą kontrolą. Nie ponosimy odpowiedzialności za takie witryny lub usługi online, w tym za wszelkie treści, produkty lub usługi oferowane lub udostępniane za pośrednictwem takich witryn lub usług, ani za żadne interakcje, jakie użytkownik może nawiązywać z osobami trzecimi za pośrednictwem takich witryn lub usług. Użytkownik korzysta z takich witryn lub usług na własne ryzyko i podlega zasadom i warunkom obowiązującym na takich witrynach lub usługach.

9. Kupowanie i sprzedawanie produktów lub usług. Jeśli Usługa umożliwia zakup lub sprzedaż produktów lub usług albo w inny sposób udostępnia jakiekolwiek produkty lub usługi, zastosowanie mają następujące postanowienia:

a. Złożenie zamówienia. Składając zamówienie za pośrednictwem naszego Serwisu, użytkownik oświadcza, że jest upoważniony do zakupu zamówionych produktów i usług oraz że takie produkty i usługi będą wykorzystywane wyłącznie w sposób zgodny z prawem. Do zakupów produktów i usług oraz do określonych części lub funkcji Usługi mogą mieć zastosowanie dodatkowe warunki, w tym warunki sprzedaży dostawcy usług handlu elektronicznego (patrz punkt 8.b. poniżej) oraz warunki ofert promocyjnych i limitowanych.

b. Dostawcy usług handlu elektronicznego. Jeśli chcesz kupić jakiekolwiek produkty lub usługi w Serwisie lub za jego pośrednictwem, Serwis może zawierać link lub przekierowanie do usługi handlu elektronicznego, sprzedawcy, podmiotu przetwarzającego płatności lub sklepu internetowego prowadzonego przez firmę inną niż my ("Dostawca E-Handlu"). Należy pamiętać, że Dostawca E-Handlu (a nie my) będzie sprzedawcą lub handlowcem i albo on, albo inna strona trzecia, z którą zawrze umowę (a nie my), będzie odpowiedzialna za przyjmowanie, realizację i/lub wysyłkę zamówień. Twoje interakcje i transakcje z każdym dostawcą E-Commerce są regulowane przez jego warunki użytkowania i inne warunki (takie jak warunki sprzedaży), a my nie ponosimy odpowiedzialności za jego działania, prowizje, produkty, usługi lub warunki. Przed dokonaniem jakichkolwiek zakupów lub transakcji z Dostawcą E-Commerce należy zapoznać się z warunkami sprzedaży i innymi warunkami. Na przykład, użytkownik (nie my) będzie odpowiedzialny za opłacenie wszystkich kosztów transakcji związanych z zakupami, takich jak opłaty, wysyłka, obsługa, cła, taryfy i podatki. Użytkownik musi znać i przestrzegać wszystkich stosownych przepisów prawa lokalnego, stanowego, federalnego i międzynarodowego (w tym wymogów dotyczących minimalnego wieku) dotyczących zakupu, posiadania, użytkowania i sprzedaży wszelkich produktów lub usług zakupionych lub sprzedawanych za pośrednictwem Serwisu.

c. Wyświetlanie Produktów za pośrednictwem Serwisu. Bez ograniczeń, nie gwarantujemy dokładności jakichkolwiek atrybutów, specyfikacji, proporcji lub wymiarów rysunków, modeli, produktów i obrazów widocznych w Serwisie lub udostępnianych za jego pośrednictwem, ani tego, że będą one zgodne lub odzwierciedlały rzeczywiste produkty fizyczne (na przykład Serwis lub urządzenie użytkownika może nie wyświetlać dokładnego koloru, specyfikacji produktu lub rozmiaru), a ani my, ani żadna z Naszych Stron nie ponosi odpowiedzialności za takie nieścisłości. Ponadto zamieszczenie w Serwisie w określonym czasie jakichkolwiek produktów lub usług nie oznacza ani nie gwarantuje, że te produkty lub usługi będą dostępne w dowolnym czasie. Opisy, obrazy, odniesienia, funkcje, treści, specyfikacje i ceny produktów lub usług w Serwisie lub uzyskane za pośrednictwem Serwisu mogą ulec zmianie z lub bez powiadomienia.

d. Ograniczenie ilości i dostępności. My oraz wszyscy Dostawcy usług handlu elektronicznego zastrzegamy sobie prawo, z lub bez uprzedzenia, do ograniczenia dostępnej ilości lub zaprzestania sprzedaży jakiegokolwiek produktu lub usługi; do honorowania lub narzucenia warunków honorowania jakiegokolwiek kuponu, kodu kuponu, kodu promocyjnego lub innych podobnych promocji; do uniemożliwienia użytkownikowi dokonania jakiegokolwiek lub wszystkich zakupów; i/lub do odmowy dostarczenia użytkownikowi jakiegokolwiek produktu lub usługi.

10. Zgoda oraz gromadzenie i wykorzystywanie danych.

a. Zgody. Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, wykorzystywanie, przetwarzanie i przechowywanie swoich danych osobowych, w tym na ich przekazywanie za granicę, zgodnie z opisem w Polityce prywatności. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że jest odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich niezbędnych zgód oraz za przestrzeganie wszystkich obowiązujących przepisów (w tym przepisów dotyczących prywatności i ochrony danych osobowych) związanych z danymi osobowymi przekazanymi nam w związku z korzystaniem z Usługi.

b. Usługi osób trzecich. Przekazywanie informacji jest regulowane przez naszą Politykę prywatności. Należy pamiętać, że (między innymi) strony trzecie (takie jak platformy mediów społecznościowych lub inne witryny firmowe, do których łącza znajdują się na naszej stronie internetowej lub w naszych witrynach i aplikacjach) są odpowiedzialne za własne praktyki dotyczące prywatności. Należy zapoznać się z polityką prywatności, dodatkowymi informacjami i ustawieniami wszystkich odwiedzanych witryn lub platform, aby zrozumieć ich praktyki w zakresie prywatności i możliwości wyboru.

c. Wrażliwe dane osobowe. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że żadne funkcje przechowywania danych w ramach Usługi nie są przeznaczone do przechowywania numerów ubezpieczenia społecznego, numerów kart kredytowych lub debetowych, numerów kont finansowych, numerów prawa jazdy, informacji medycznych, informacji dotyczących ubezpieczenia zdrowotnego, danych wrażliwych dotyczących cech osobowych lub innych danych osobowych, które mogą stanowić ryzyko szkody dla danej osoby w przypadku niewłaściwego ujawnienia (zwanych łącznie "Wrażliwymi Danymi Osobowymi"). Użytkownik zobowiązuje się nie przesyłać ani w inny sposób nie przekazywać nam żadnych Wrażliwych Danych Osobowych w związku z Usługą. Użytkownik zgadza się, że nie ponosimy odpowiedzialności za żadne Wrażliwe Dane Osobowe, które są przetwarzane, przesyłane, ujawniane lub przechowywane w związku z Usługą.

11. Praktyki i limity magazynowania. Ilość miejsca na przechowywanie Treści w Usłudze jest ograniczona. Chociaż dołożymy starań, które uważamy za uzasadnione, aby zabezpieczyć i utworzyć kopię zapasową Treści oraz udostępnić Treści w przypadku ich utraty lub usunięcia, nie ponosimy odpowiedzialności za usunięcie lub brak możliwości przechowywania lub zabezpieczenia jakichkolwiek Treści, w tym Treści Użytkownika. Pamiętaj więc o tworzeniu kopii zapasowych swoich Treści! Zastrzegamy sobie prawo do oznaczania lub traktowania jako "nieaktywne" i archiwizowania kont i/lub Treści, które są nieaktywne przez dłuższy okres czasu, określony przez nas dla każdej Usługi. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany naszych praktyk i zasad przechowywania w dowolnym momencie, według własnego uznania, za powiadomieniem lub bez powiadomienia Użytkownika.

12. Konkursy i promocje. Za pośrednictwem Usługi mogą być udostępniane loterie, konkursy, promocje lub podobne okazje (zwane łącznie "Promocjami"). Biorąc udział w jakiejkolwiek Promocji, użytkownik będzie podlegał określonym zasadom rządzącym daną Promocją, które mogą różnić się od zasad i warunków określonych w niniejszym dokumencie. W zakresie, w jakim zasady danej Promocji są sprzeczne z niniejszymi Warunkami, obowiązują zasady i warunki zawarte w regulaminie Promocji.

13. Własność i prawa do Serwisu.

a. Nasze prawa. W relacjach między Tobą a nami, my i nasi licencjodawcy posiadamy wszelkie prawa, tytuły i udziały (w tym, bez ograniczeń, patenty, prawa autorskie, znaki towarowe, tajemnice handlowe i wszelkie inne prawa własności intelektualnej) w odniesieniu do Usługi, Informacji API, wszelkich wymagań technicznych i dokumentacji użytkownika końcowego Usługi udostępnionej Ci przez nas ("Dokumentacja") oraz wszelkich Treści (z wyłączeniem Treści Użytkownika) dostarczonych przez nas (a nie przez innych użytkowników) i wykorzystywanych w związku z Usługą lub generowanych przez nią (łącznie zwanych "Naszymi Materiałami"). Zgadzasz się nie podejmować żadnych działań, które mogłyby zagrozić, obciążyć, ograniczyć lub zakłócić w jakikolwiek sposób własność i prawa przysługujące nam lub naszym licencjodawcom w odniesieniu do tych materiałów. Nie przyznajemy użytkownikowi żadnych praw do używania naszych znaków towarowych, nazw handlowych ani logo. Użytkownik ma jedynie ograniczone prawa do korzystania z Usługi, które zostały mu wyraźnie przyznane w niniejszych Warunkach i/lub w Specjalnych Warunkach Korzystania z Usługi (patrz link Specjalne Warunki Korzystania z Usługi powyżej, jeśli dotyczy). Dostęp Użytkownika do Oprogramowania jest usługą. Niniejsze Warunki nie udzielają licencji na nasze Oprogramowanie. Zasady i warunki dotyczące licencji na dowolne Oprogramowanie można znaleźć w odpowiedniej umowie licencyjnej oprogramowania, umowie licencyjnej użytkownika końcowego lub umowie licencyjnej i usługowej dołączonej lub powiązanej z takim Oprogramowaniem. Oprócz innych praw przyznanych przez Użytkownika na mocy niniejszych Warunków, Użytkownik udziela nam nieodpłatnej, obowiązującej na całym świecie, nieodwołalnej, wieczystej licencji na korzystanie, publikowanie, edytowanie, tłumaczenie, rozpowszechnianie, wyświetlanie i włączanie wszelkich ocen, komentarzy, sugestii, opinii, wniosków o ulepszenie lub innych zaleceń przekazanych przez Użytkownika w odniesieniu do Usługi i/lub Treści ("Informacja zwrotna"). Użytkownik nie powinien przekazywać nam żadnych Informacji zwrotnych, na które nie chce udzielić nam licencji zgodnie z powyższymi postanowieniami. Nie mamy obowiązku (1) utrzymywania jakichkolwiek Informacji zwrotnych w tajemnicy; (2) wypłacania wynagrodzenia za jakiekolwiek Informacje zwrotne; ani (3) odpowiadania na jakiekolwiek Informacje zwrotne użytkownika. Użytkownik udziela nam prawa do wykorzystania nazwy przesłanej przez siebie w związku z jakąkolwiek Informacją zwrotną.

b. Nasze interfejsy API. Wszelkie Informacje API (o ile nie zostały przez nas określone inaczej w dodatkowych lub innych warunkach związanych z takimi Informacjami API): (1) są naszymi informacjami poufnymi i stanowią dla nas własność; (2) i nie mogą być rozpowszechniane, ujawniane ani w inny sposób przekazywane osobom trzecim. Niezależnie od powyższego, jeśli Użytkownik opracuje usługi, aplikacje, moduły i komponenty zgodnie z niniejszymi Warunkami, żadne z postanowień niniejszych Warunków nie zabrania Użytkownikowi korzystania z takich usług, aplikacji, modułów i komponentów za pomocą (i przenoszenia takich aplikacji, modułów i komponentów do) innego oprogramowania i sprzętu (w tym oprogramowania i sprzętu osób trzecich), jeśli takie usługi, aplikacje, moduły i komponenty: (a) nie zawierają ani nie ucieleśniają żadnego innego Oprogramowania lub materiałów dystrybuowanych lub udostępnianych przez nas, bezpośrednio lub pośrednio (innych niż Informacje API, które zostały wykorzystane przy ich tworzeniu zgodnie z niniejszymi Warunkami) oraz (b) nie ujawniają Informacji API. "Informacje API" oznacza standardowy interfejs programowania aplikacji ("API") informacje ogólnie dostarczane przez nas użytkownikom Usługi, które określają wymagania dotyczące interfejsu (np. wywoływania lub kierowania funkcjami) Usługi lub Oprogramowania zawartego w takiej Usłudze. Informacje API nie obejmują żadnej implementacji takich informacji o interfejsie ani żadnego innego Oprogramowania.

14. Prawo Użytkownika do dostępu lub korzystania z Usługi. Uzyskując dostęp do Usługi lub korzystając z niej, użytkownik zobowiązuje się nie podejmować (ani nie zezwalać innym osobom na podejmowanie) następujących działań lub prób: 

- rozpowszechniać, wynajmować, wypożyczać, wydzierżawiać, sprzedawać, udzielać sublicencji ani w inny sposób przekazywać lub oferować Usługi w jakimkolwiek celu komercyjnym;

- usuwania lub zmiany jakichkolwiek informacji o prawach autorskich, znakach towarowych, poufności lub innych prawach własności, oznaczeń lub znaków;

- modyfikować, tłumaczyć, adaptować, aranżować ani tworzyć dzieł pochodnych Usługi, z wyjątkiem przypadków dozwolonych w niniejszych Warunkach;

- dekompilować, dezasemblować, odtwarzać kodu źródłowego, algorytmów, metod lub technik działania Usługi;

- zakłócania, uszkadzania lub przerywania działania lub jakichkolwiek funkcji związanych z bezpieczeństwem Usługi, uzyskiwania nieuprawnionego dostępu lub ograniczania bądź uniemożliwiania korzystania z niej innym osobom;

- korzystania z robotów, pająków lub innych systemów, urządzeń lub mechanizmów w celu uzyskania dostępu do Usługi, które mogą zakłócić, wyłączyć lub zniszczyć Usługę lub jakąkolwiek Treść;

- tworzenia ramek lub kopii lustrzanych jakiejkolwiek części Serwisu lub tworzenia firm konkurencyjnych w stosunku do Serwisu;

- gromadzenia lub przechowywania danych osobowych jakiejkolwiek osoby lub podmiotu z naruszeniem niniejszych Warunków;

- tworzenia bazy danych poprzez pobieranie i zapisywanie dowolnej zawartości;

- reklamować, promować lub zabiegać o jakiekolwiek towary lub usługi w celach komercyjnych, z wyjątkiem przypadków wyraźnie przez nas autoryzowanych lub wyraźnie dozwolonych w niniejszych Warunkach;

- korzystania z Usługi, jakiejkolwiek jej funkcji lub Treści w sposób, który mógłby naruszyć lub narusza prawo lub prawa (w tym, bez ograniczeń, prawa autorskie, znaki towarowe, patenty, tajemnice handlowe, inne prawa własności intelektualnej, prawa własności lub inne) jakiejkolwiek osoby, firmy lub podmiotu lub narazić nas, użytkowników lub którąkolwiek z Naszych Stron na odpowiedzialność prawną; lub

- stwarzać zagrożenia bezpieczeństwa dla Serwisu lub innych użytkowników.

Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia dostępności Usługi, w całości lub w części, dla dowolnej osoby, w dowolnym celu i na dowolnym obszarze geograficznym lub w dowolnie wybranej jurysdykcji, w dowolnym czasie i według własnego uznania.

15. Odszkodowanie. Użytkownik, na swój wyłączny koszt i w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo, zabezpieczy, obroni (na nasze żądanie) i zwolni z odpowiedzialności nas i nasze podmioty stowarzyszone, agentów i dostawców oraz każdego z ich urzędników, dyrektorów i pracowników (indywidualnie i zbiorczo zwanych "Naszymi Stronami") przed wszelkimi stratami, zobowiązaniami i wydatkami (w tym uzasadnionymi honorariami prawników) poniesionymi przez Nasze Strony w związku z jakimikolwiek roszczeniami, pozwami lub postępowaniami ("Roszczenia") wynikającymi z lub związanymi z: (1) Treściami Użytkownika lub ich wykorzystaniem, w tym, bez ograniczeń, wszelkimi twierdzeniami, że Treści Użytkownika lub ich wykorzystanie mogą naruszać prawa autorskie, znak towarowy lub inne prawa własności intelektualnej lub inne prawa jakiejkolwiek osoby lub podmiotu, lub są przywłaszczeniem lub naruszeniem tajemnicy handlowej lub innych praw jakiejkolwiek osoby lub podmiotu, lub zawierają materiały oszczercze, zniesławiające, dyskredytujące, pornograficzne lub obsceniczne, lub ich wykorzystanie spowodowało śmierć lub obrażenia ciała lub szkody w majątku nieruchomym lub rzeczowym jakiejkolwiek osoby trzeciej; (2) jakiegokolwiek naruszenia lub nieprzestrzegania przez Użytkownika niniejszych Warunków lub jakichkolwiek Zasad; (3) korzystania z Usługi przez Użytkownika (lub kogokolwiek, kto uzyskuje dostęp do Usługi za pośrednictwem Użytkownika); (4) naruszenia przez Użytkownika jakiegokolwiek postanowienia, oświadczenia lub zapewnienia zawartego w Sekcji 2; (5) korzystania z Usługi przez osobę uczącą się; (6) nieuzyskania przez Użytkownika wystarczającej zgody rodziców lub opiekunów prawnych; (7) rejestracji osoby uczącej się lub (8) jakichkolwiek innych działań związanych z osobą uczącą się.. Jeśli poprosimy Użytkownika o obronę Roszczenia, Użytkownik nie zgodzi się na żadną ugodę bez naszej uprzedniej pisemnej zgody, a my będziemy mieć prawo do udziału, na własny koszt, w obronie Roszczenia przy pomocy wybranego przez nas obrońcy.

16. Gwarancje. Uzyskując dostęp lub korzystając z Usługi (w tym z jakiejkolwiek jej części), Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że albo jest osobą pełnoletnią w wieku wymaganym prawem w jurysdykcji, w której zamieszkuje, albo, jeśli nie jest pełnoletni, że ma 13 lat lub więcej, a jego rodzic lub opiekun prawny wyraził zgodę na niniejsze Warunki w jego imieniu i będzie nadzorował jego dostęp do Usługi i korzystanie z niej. Użytkownik gwarantuje również, oświadcza i zgadza się, że:(1) posiadasz wymagane prawa do przesyłania, opracowywania i wykorzystywania Treści Użytkownika w związku z Usługą; (2) Treści Użytkownika nie naruszają ani nie sprzeniewierzają żadnych praw własności intelektualnej ani praw własności osób trzecich, ani nie naruszają żadnych obowiązujących przepisów prawa, zasad lub regulacji; (3) Treści Użytkownika nie podlegają żadnym ograniczeniom dotyczącym ujawniania, przekazywania, pobierania, eksportu lub reeksportu na mocy obowiązujących przepisów prawa, zasad lub regulacji; oraz (4) wszelkie informacje podane przez Użytkownika w związku z rejestracją w Serwisie lub korzystaniem z niego są i pozostaną prawdziwe, dokładne i pełne, a Użytkownik będzie regularnie aktualizował takie informacje.

17. Zastrzeżenia.

a. Wyłączenie odpowiedzialności z tytułu gwarancji. USŁUGA I WSZYSTKIE ZWIĄZANE Z NIĄ TREŚCI SĄ DOSTARCZANE W STANIE "TAK JAK JEST" I "TAK JAK SĄ DOSTĘPNE". NASZE STRONY NIE SKŁADAJĄ ŻADNYCH I NINIEJSZYM ZRZEKAJĄ SIĘ WSZELKICH OŚWIADCZEŃ, GWARANCJI LUB WARUNKÓW JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU, WYRAŹNYCH, DOROZUMIANYCH (FAKTYCZNYCH LUB WYNIKAJĄCYCH Z MOCY PRAWA) LUB USTAWOWYCH, W ODNIESIENIU DO USŁUGI, TREŚCI ORAZ WSZELKICH PRODUKTÓW I/LUB USŁUG OSÓB TRZECICH DOSTĘPNYCH W USŁUDZE LUB ZA JEJ POŚREDNICTWEM, W TYM, BEZ OGRANICZEŃ, WSZELKICH GWARANCJI LUB WARUNKÓW PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, TYTUŁU PRAWNEGO I NIENARUSZANIA PRAW OSÓB TRZECICH, A TAKŻE WSZELKICH GWARANCJI, KTÓRE MOGĄ WYNIKAĆ Z PRZEBIEGU TRANSAKCJI, SPOSOBU DZIAŁANIA LUB ZWYCZAJÓW HANDLOWYCH. UŻYTKOWNIK KORZYSTA Z USŁUGI (W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI) I WSZELKICH TREŚCI WEDŁUG WŁASNEGO UZNANIA I NA WŁASNE RYZYKO. NASZE STRONY NIE GWARANTUJĄ, ŻE KORZYSTANIE Z USŁUG LUB DOSTĘP DO NICH BĘDZIE BEZBŁĘDNY, KOMPLETNY, BEZPIECZNY, ŻE TREŚCI NIE ZOSTANĄ W INNY SPOSÓB UTRACONE LUB USZKODZONE, ANI ŻE SPEŁNIĄ TWOJE WYMAGANIA LUB OCZEKIWANIA; ŻE DZIAŁANIE LUB DOSTĘPNOŚĆ BĘDĄ NIEPRZERWANE; ANI ŻE BŁĘDY LUB AWARIE ZOSTANĄ NAPRAWIONE LUB USUNIĘTE. NASZE STRONY NIE GWARANTUJĄ, ŻE USŁUGA LUB JAKIEKOLWIEK TREŚCI BĘDĄ DZIAŁAĆ W OKREŚLONY SPOSÓB. BEZ OGRANICZENIA OGÓLNOŚCI POWYŻSZEGO STWIERDZENIA, UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI I ZGADZA SIĘ, ŻE PONOSI WYŁĄCZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ (A NASZE STRONY NIE PONOSZĄ ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI I NIE BĘDĄ PONOSIĆ ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU) ZA (1) DECYZJE, KTÓRE MOŻE PODJĄĆ W ZWIĄZKU Z USŁUGĄ; (2) KORZYSTANIE Z USŁUGI LUB TREŚCI, W TYM BEZ OGRANICZEŃ ZA WSZELKIE TREŚCI (LUB ICH REPREZENTACJE, ADAPTACJE LUB TŁUMACZENIA), DANE, INFORMACJE LUB INNE MATERIAŁY, DO KTÓRYCH UŻYTKOWNIK UZYSKAŁ DOSTĘP W ZWIĄZKU Z USŁUGĄ LUB ZA POŚREDNICTWEM SWOJEGO KONTA, SYSTEMU KOMPUTEROWEGO LUB URZĄDZENIA MOBILNEGO, A TAKŻE ZA UTRATĘ DANYCH; LUB (3) WSZELKIE STRATY, SZKODY LUB INNE SKUTKI DLA UŻYTKOWNIKA, KTÓRE MOGĄ WYNIKAĆ Z KORZYSTANIA Z USŁUGI LUB WSZELKICH TREŚCI (LUB ICH REPREZENTACJI, ADAPTACJI LUB TŁUMACZEŃ) LUB Z NIEPRZESTRZEGANIA NINIEJSZYCH WARUNKÓW. NASZE STRONY NIE SKŁADAJĄ ŻADNYCH GWARANCJI NA RZECZ OSÓB TRZECICH. Nie udzielamy żadnych gwarancji ani nie składamy żadnych oświadczeń, że Usługa lub jakakolwiek jej część, LUB JAKIEKOLWIEK TREŚCI (LUB JAKIEKOLWIEK OŚWIADCZENIA, ADAPTACJE LUB TŁUMACZENIA) są DOKŁADNE LUB KOMPLETNE, LUB ŻE SĄ ODPOWIEDNIE LUB DOSTĘPNE DO UŻYTKU W JAKIEJKOLWIEK JEJ JURYSDYKCJI. Decydując się na dostęp do Usługi lub jakiejkolwiek jej zawartości, użytkownik czyni to na własne ryzyko i jest odpowiedzialny za przestrzeganie wszystkich lokalnych przepisów prawa, zasad i regulacji, w tym lokalnych zasad dotyczących zachowania w sieci i akceptowalnych treści. Postanowienia niniejszego punktu będą egzekwowane w maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo. Żadne informacje ani porady (pisemne, ustne lub inne) udzielone przez Nasze Strony lub ich przedstawicieli nie będą stanowić gwarancji ani w żaden sposób wpływać na wyłączenia gwarancji lub ograniczenia odpowiedzialności wyraźnie określone w niniejszych Warunkach.

b. Uwaga specjalna dotycząca wytwarzania i obchodzenia się z materiałami fizycznymi. NALEŻY PAMIĘTAĆ, ŻE UŻYTKOWNIK PONOSI WYŁĄCZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA OKREŚLENIE PRZYDATNOŚCI WSZELKICH PRODUKTÓW, USŁUG, MATERIAŁÓW I PROCESÓW UDOSTĘPNIANYCH MU PRZEZ SERWIS LUB ZA JEGO POŚREDNICTWEM. BEZ OGRANICZEŃ: (A) NASZE ZASTRZEŻENIA NA MOCY NINIEJSZYCH WARUNKÓW ORAZ NA MOCY WSZELKICH POLITYK ROZCIĄGAJĄ SIĘ NA WSZELKIE PRODUKTY LUB USŁUGI LUB WSZELKIE MATERIAŁY WYKORZYSTYWANE DO WSZELKICH PRODUKCJI LUB DO WYTWARZANIA MATERIAŁÓW FIZYCZNYCH, NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY ZOSTAŁY ONE WYTWORZONE ZA POŚREDNICTWEM LUB PRZY UŻYCIU USŁUGI, LUB WSZELKICH PROCESÓW I/LUB PRODUKTÓW (W TYM POCHODZĄCYCH OD OSÓB TRZECICH) UDOSTĘPNIANYCH W USŁUDZE LUB ZA JEJ POŚREDNICTWEM; (B) PRODUKTY, USŁUGI LUB MATERIAŁY WYKORZYSTYWANE DO WYTWARZANIA WSZELKICH MATERIAŁÓW FIZYCZNYCH ZA POŚREDNICTWEM LUB PRZY UŻYCIU USŁUGI MOGĄ BYĆ ODPOWIEDNIE WYŁĄCZNIE DO CELÓW DEKORACYJNYCH, MOGĄ NIE BYĆ ODPOWIEDNIE DO UŻYTKU PRZEZ OSOBY PONIŻEJ 13 ROKU ŻYCIA (NP, NIE MOGĄ BYĆ ODPOWIEDNIE JAKO ZABAWKI LUB PRODUKTY DLA DZIECI) I NIE MOGĄ BYĆ ODPOWIEDNIE DO OBCHODZENIA SIĘ Z MATERIAŁAMI KONSUMPCYJNYMI, TAKIMI JAK ŻYWNOŚĆ LUB NAPOJE. MIĘDZY INNYMI, TAKIE NIEODPOWIEDNIE PRODUKTY I MATERIAŁY NIE POWINNY BYĆ UŻYWANE JAKO MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE LUB ZABAWKI, NIE POWINNY BYĆ PRZEKAZYWANE DZIECIOM ANI WCHODZIĆ W KONTAKT Z ELEKTRYCZNOŚCIĄ, ŻYWNOŚCIĄ LUB PŁYNAMI, A TAKŻE POWINNY BYĆ PRZECHOWYWANE Z DALA OD ŹRÓDEŁ CIEPŁA.

c. Ograniczenia funkcjonalności. USŁUGA (W TYM WSZELKIE OPROGRAMOWANIE) NIE ZASTĘPUJE WŁASNEGO OSĄDU ANI NIEZALEŻNYCH PROFESJONALNYCH TESTÓW, PROJEKTÓW, SZACUNKÓW LUB ANALIZ, W ZALEŻNOŚCI OD SYTUACJI. ZE WZGLĘDU NA DUŻĄ RÓŻNORODNOŚĆ POTENCJALNYCH ZASTOSOWAŃ USŁUGI, USŁUGA NIE ZOSTAŁA PRZETESTOWANA WE WSZYSTKICH SYTUACJACH, W KTÓRYCH MOŻE ZOSTAĆ WYKORZYSTANA I MOŻE NIE PRZYNIEŚĆ OCZEKIWANYCH REZULTATÓW. NASZE STRONY W ŻADEN SPOSÓB NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK WYNIKI LUB REZULTATY UZYSKANE LUB W INNY SPOSÓB PRZEGLĄDANE ZA POŚREDNICTWEM USŁUGI LUB MATERIAŁÓW OPRACOWANYCH W ZWIĄZKU Z USŁUGĄ, W TYM ZA WSZELKIE TREŚCI. UŻYTKOWNIK PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA DOSTĘP DO USŁUGI I KORZYSTANIE Z NIEJ, CO OBEJMUJE MIĘDZY INNYMI OKREŚLENIE ODPOWIEDNICH SPOSOBÓW KORZYSTANIA Z USŁUGI ORAZ WYBÓR USŁUGI, TREŚCI I INNYCH PROGRAMÓW W CELU OSIĄGNIĘCIA ZAMIERZONYCH REZULTATÓW. UŻYTKOWNIK JEST RÓWNIEŻ ODPOWIEDZIALNY ZA USTANOWIENIE ODPOWIEDNICH NIEZALEŻNYCH PROCEDUR TESTOWANIA NIEZAWODNOŚCI, DOKŁADNOŚCI I KOMPLETNOŚCI WYNIKÓW USŁUGI, DANYCH WYJŚCIOWYCH LUB MATERIAŁÓW UŻYWANYCH I/LUB OPRACOWANYCH PRZEZ UŻYTKOWNIKA W ZWIĄZKU Z USŁUGĄ (JEŚLI DOTYCZY), W TYM WSZYSTKICH ELEMENTÓW PRZEGLĄDANYCH, PROJEKTOWANYCH I/LUB TWORZONYCH PRZY UŻYCIU USŁUGI, W TYM WSZELKICH TREŚCI. W ZWIĄZKU Z USŁUGĄ NIE SĄ ZAWIERANE ŻADNE UMOWY O POZIOMIE ŚWIADCZONYCH USŁUG.

18. Ograniczenie odpowiedzialności. W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO I BEZ WZGLĘDU NA NIEPOWODZENIE W OSIĄGNIĘCIU ZASADNICZEGO CELU JAKIEGOKOLWIEK OGRANICZONEGO ŚRODKA ZARADCZEGO LUB OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI, (1) W ŻADNYM WYPADKU NASZE STRONY NIE BĘDĄ PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI NA MOCY NINIEJSZEJ UMOWY ZA SZKODY SPECJALNE, POŚREDNIE, WTÓRNE LUB JAKIEKOLWIEK INNE SZKODY PODOBNEGO RODZAJU (NIEZALEŻNIE OD PRZYCZYNY I TEORII ODPOWIEDZIALNOŚCI, NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY WYNIKAJĄ ONE Z UMOWY, CZYNU NIEDOZWOLONEGO (W TYM BEZ OGRANICZEŃ Z ZANIEDBANIA) LUB W INNY SPOSÓB), WŁĄCZAJĄC W TO BEZ OGRANICZEŃ UTRATĘ ZYSKÓW, UTRATĘ PRZYCHODÓW, UTRATĘ MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA, UTRATĘ DANYCH, PRZERWĘ W DZIAŁALNOŚCI, KOSZTY NABYCIA ZASTĘPCZYCH TOWARÓW LUB USŁUG LUB INNEGO POKRYCIA, LUB JAKIEKOLWIEK INNE PODOBNE STRATY HANDLOWE LUB EKONOMICZNE JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU, NAWET JEŚLI ZOSTAŁY POINFORMOWANE O MOŻLIWOŚCI ICH WYSTĄPIENIA, ANI ŻADNA Z POWYŻSZYCH STRON NIE BĘDZIE ODPOWIEDZIALNA ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY WYNIKAJĄCE Z DZIAŁANIA SIŁY WYŻSZEJ LUB DZIAŁANIA STRONY TRZECIEJ LUB BRAKU WINY Z JEJ STRONY; ORAZ (2) CAŁKOWITA ŁĄCZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZBIOROWA NASZYCH STRON ZA WSZELKIE KOSZTY, STRATY LUB SZKODY WYNIKAJĄCE Z WSZELKICH ROSZCZEŃ, DZIAŁAŃ LUB POZWÓW, NIEZALEŻNIE OD ICH PRZYCZYNY, LUB WYNIKAJĄCE Z USŁUGI LUB W ZWIĄZKU Z NIĄ, NIE PRZEKROCZY WIĘKSZEJ Z NASTĘPUJĄCYCH KWOT: (A) STU DOLARÓW ($100) LUB (B) WSZYSTKICH KWOT ZAPŁACONYCH LUB NALEŻNYCH OD UŻYTKOWNIKA, JEŚLI DOTYCZY, ZA DOSTĘP LUB KORZYSTANIE Z USŁUGI STANOWIĄCEJ PODSTAWĘ ROSZCZENIA W CIĄGU SZEŚCIU (6) MIESIĘCY BEZPOŚREDNIO POPRZEDZAJĄCYCH ROSZCZENIE (BEZ WZGLĘDU NA TO, KIEDY FAKTYCZNIE DOKONANO PŁATNOŚCI).

19. Wypowiedzenie, rozwiązanie i zawieszenie. Niniejsze Warunki wejdą w życie w dniu, w którym Użytkownik po raz pierwszy uzyska dostęp do Usługi lub zacznie z niej korzystać ("Data Wejścia w Życie"). Okres obowiązywania niniejszej umowy ("Okres obowiązywania") będzie trwał od Daty wejścia w życie do momentu wystąpienia pierwszej z poniższych okoliczności: (1) wypowiedzenia przez nas wszystkich praw Użytkownika wynikających z niniejszej umowy; (2) zaprzestania przez nas świadczenia Usługi lub (3) dnia, w którym Użytkownik zaprzestanie korzystania z Usługi poprzez odinstalowanie całego Oprogramowania i zaprzestanie korzystania z Usługi. Bez ograniczenia postanowień niniejszego paragrafu, jeśli jakakolwiek część lub całość Usługi jest dostępna w ramach członkostwa lub subskrypcji, dostęp użytkownika do tej części Usługi zostanie zakończony w momencie zakończenia lub wygaśnięcia członkostwa lub subskrypcji. Zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania i bez uprzedzenia, do odebrania lub zawieszenia dostępu do całości lub części Usługi i/lub konta (jeśli dotyczy) lub usunięcia Treści Użytkownika z dowolnego powodu, w tym, bez ograniczeń, naruszenia lub cesji niniejszych Warunków. Ponadto Użytkownik zgadza się, że nie będziemy ponosić odpowiedzialności wobec Użytkownika ani żadnej strony trzeciej za zakończenie dostępu do Usługi lub usunięcie Treści Użytkownika. W przypadku wypowiedzenia niniejszych Warunków z jakiegokolwiek powodu, Użytkownik musi natychmiast zaprzestać dostępu do Usługi i korzystania z niej. Punkty od 2 (Zmiany w Usłudze lub niniejszych Warunkach) do 20 (Definicje) obowiązują po rozwiązaniu niniejszych Warunków z jakiegokolwiek powodu. Użytkownik jest odpowiedzialny za przechowywanie kopii Treści Użytkownika. Po rozwiązaniu Umowy będziemy mieli prawo do natychmiastowej dezaktywacji konta (kont) użytkownika i zawieszenia dostępu do jego Treści, a także do usunięcia, bez uprzedzenia, Treści użytkownika, jeśli takie istnieją, oraz wszystkich ich kopii zapasowych, a Nasze Strony nie będą ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, które mogą zostać poniesione przez użytkownika lub osoby trzecie w wyniku takiego usunięcia. Konta z płatnymi uprawnieniami (np. członkostwem, subskrypcją), które zostały zamknięte, nie podlegają zwrotowi, chyba że Specjalne Warunki Świadczenia Usług stanowią inaczej. Niezależnie od innych postanowień, wygaśnięcie lub rozwiązanie niniejszej umowy nie spowoduje wygaśnięcia ani naruszenia licencji lub sublicencji udzielonych przez Użytkownika zgodnie z niniejszymi Warunkami przed takim rozwiązaniem, w tym, bez ograniczeń, innym użytkownikom Usługi.

20. Różne.

a. Prawo właściwe i jurysdykcja. Niniejsze Warunki podlegają i będą interpretowane zgodnie z prawem (1) Belgii. Prawem właściwym jest prawo tych jurysdykcji bez odwoływania się do jego norm kolizyjnych. Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów oraz Jednolita ustawa o transakcjach informacji komputerowych nie mają zastosowania do niniejszych Warunków (i są wyłączone z przepisów regulujących ich stosowanie). Ponadto Użytkownik zgadza się, że wszelkie roszczenia, powództwa lub spory wynikające z niniejszych Warunków lub z nimi związane będą wnoszone wyłącznie do sądu w Dendermonde w Belgii (a strony będą podlegać wyłącznej jurysdykcji tego sądu). Żadne z powyższych postanowień nie uniemożliwia nam wniesienia pozwu o naruszenie praw własności intelektualnej w dowolnym kraju, w którym takie naruszenie rzekomo miało miejsce.

b. Kontrola eksportu. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że korzystanie przez niego z Usługi podlega przepisom, zasadom i regulacjom prawnym Unii Europejskiej i innych krajów w zakresie kontroli eksportu i sankcji handlowych, w tym, bez ograniczeń, przepisom ogłoszonym przez Rozporządzenie Unii Europejskiej w sprawie kontroli eksportu. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za przestrzeganie Przepisów Kontroli Eksportu oraz monitorowanie wszelkich ich zmian. Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że (1) nie jest obywatelem ani nie ma siedziby w kraju, który podlega sankcjom handlowym UE lub innym znaczącym ograniczeniom handlowym; (2) nie znajduje się na żadnej z list stron objętych restrykcjami rządu UE; (3) użytkownik nie będzie, o ile nie zezwalają na to Przepisy Kontroli Eksportu, korzystał z Usługi do jakichkolwiek zastosowań końcowych podlegających ograniczeniom, w tym, bez ograniczeń, do projektowania, analizy, symulacji, szacowania, testowania lub innych działań związanych z bronią jądrową, chemiczną/biologiczną, systemami rakietowymi lub zastosowaniami bezzałogowych statków powietrznych; oraz (4) żadna część Treści Użytkownika nie podlega jakimkolwiek ograniczeniom dotyczącym ujawniania, przekazywania, pobierania, eksportu lub reeksportu na mocy Przepisów Kontroli Eksportu. Użytkownik zobowiązuje się, że nie będzie korzystał z Usługi w celu ujawniania, przekazywania, pobierania, eksportowania lub reeksportowania, bezpośrednio lub pośrednio, Treści Użytkownika lub jakichkolwiek innych treści lub materiałów do jakiegokolwiek kraju, podmiotu lub innej strony, która nie kwalifikuje się do otrzymywania takich elementów zgodnie z Przepisami Kontroli Eksportu lub na podstawie innych przepisów prawa lub regulacji, którym Użytkownik może podlegać.

c. Ogólne. Stosunek stron do siebie nawzajem w ramach niniejszych Warunków jest ściśle stosunkiem niezależnych wykonawców i żadne z postanowień niniejszych Warunków w żaden sposób nie będzie stanowić ani być interpretowane jako dowód zamiaru ustanowienia jakiegokolwiek stowarzyszenia, partnerstwa, joint venture lub innego stosunku. Każda ze stron będzie odpowiedzialna za pokrycie swoich kosztów i wydatków związanych z wykonywaniem obowiązków wynikających z niniejszych Warunków, chyba że niniejsze Warunki wyraźnie stanowią inaczej. Jeśli z jakiegokolwiek powodu sąd właściwy uzna którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków lub jakąkolwiek jego część za niewykonalne, postanowienie to zostanie wyegzekwowane w maksymalnym dopuszczalnym stopniu, tak aby zrealizować intencje niniejszych Warunków, a pozostałe postanowienia niniejszych Warunków pozostaną w pełnej mocy. Nagłówki sekcji w niniejszych Warunkach służą wyłącznie wygodzie i nie mają znaczenia merytorycznego. Angielska wersja językowa niniejszych Warunków jest prawnie wiążąca w przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy wersją angielską a jakimikolwiek tłumaczeniami. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszym dokumencie, strona może zrzec się swoich praw wynikających z niniejszych Warunków wyłącznie w formie dokumentu pisemnego podpisanego przez obie strony. Niewykonanie któregokolwiek z postanowień niniejszych Warunków nie stanowi zrzeczenia się tego lub innych postanowień. Użytkownik nie może scedować lub przekazać niniejszych Warunków ani żadnych swoich praw lub obowiązków z nich wynikających. Każda nieuprawniona cesja będzie nieważna. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że możemy scedować lub zlecić podwykonawstwo dowolnych praw lub obowiązków wynikających z niniejszych Warunków.

d. Komunikacja. Szczegółowe informacje kontaktowe dotyczące niektórych zapytań i powiadomień dotyczących Usługi można znaleźć w odpowiednich instrukcjach zawartych w niniejszych Warunkach, w tym, w stosownych przypadkach, klikając łącze do Specjalnych Warunków Korzystania z Usługi (zob. łącze do Specjalnych Warunków Korzystania z Usługi powyżej).

e. Całość umowy. Niniejsze Warunki (w tym, bez ograniczeń, Zasady) zawierają całość porozumienia pomiędzy Użytkownikiem a nami w odniesieniu do przedmiotu niniejszego dokumentu i zastępują wszelkie wcześniejsze lub równoczesne komunikaty i propozycje, zarówno elektroniczne, ustne, jak i pisemne, pomiędzy Użytkownikiem a nami w odniesieniu do Usługi. W przypadku konfliktu lub niezgodności pomiędzy jakimikolwiek warunkami niniejszych Warunków a umową licencyjną na oprogramowanie lub umową o poziomie usług osób trzecich, które zawierają łącze do Usługi, warunki niniejszych Warunków będą miały pierwszeństwo, z wyjątkiem (1) Uprawnień, które będą miały pierwszeństwo przed niniejszymi Warunkami w odniesieniu do konkretnego Uprawnienia Użytkownika; oraz (2) Oświadczenia o Prywatności, które będzie miało pierwszeństwo przed niniejszymi Warunkami.

21. DEFINICJE.

- "Treść" oznacza tekst, zdjęcia, dane, informacje, media, nagrania audio i wideo, komentarze, wiadomości, opinie, zalecenia, porady, informacje lub inne materiały wykorzystywane, dostarczane, zamieszczane lub linkowane za pośrednictwem lub w Serwisie.

- "Uprawnienia" oznacza uprawnienia użytkownika do korzystania z Usługi (takie jak prawa członkowskie i abonamentowe, maksymalna pojemność, transakcje, wydajność, godziny lub inne pomiary użytkowania, termin lub czas trwania oraz wszelkie inne uprawnienia właściwe dla danej Usługi), określone na podstawie rodzaju lub poziomu członkostwa lub abonamentu, na który użytkownik wykupił subskrypcję lub licencję. "Uprawnienia" obejmują również wszelkie inne informacje o uprawnieniach do dostępu i korzystania z Usługi, które są określone w Usłudze (w tym, bez ograniczeń, opis Usługi, Dokumentacja i minimalne wymagania techniczne dla Usługi).

- "Edukator" oznacza Użytkowników (np. instytucje edukacyjne, nauczycieli, bibliotekarzy i opiekunów osób dorosłych), którzy pracują z uczniami i za pośrednictwem Serwisu.

- "Dane osobowe" ma znaczenie określone w Fabryka FabLab Oświadczenie o ochronie prywatności.

- "Polityka" oznaczają łącznie Uprawnienia, Dokumentację, Fabryka FabLab Oświadczenie o ochronie prywatności oraz wszystkie inne warunki włączone do niniejszych Warunków przez odniesienie.

- "Oprogramowanie" oznacza dowolny program komputerowy lub podobny materiał, w tym wszelkie moduły i komponenty, funkcje i cechy programu komputerowego, udostępnione przez nas lub dla nas do użytku jako część Usługi (czy to przez pobranie, czy jako rozwiązanie hostowane), w tym wszelką związaną z nim dokumentację techniczną.

- "Specjalne warunki świadczenia usług". oznacza warunki i zasady określone w dokumencie udostępnionym pod linkiem Specjalne warunki świadczenia usług znajdującym się powyżej.

- "Uczący się" oznacza osobę fizyczną, która w momencie instalacji, korzystania lub dostępu do Usługi jest zapisana lub zarejestrowana u Edukatora i na żądanie FabLab Factory jest w stanie przedstawić dowód takiego zapisu lub uczestnictwa.

- "Learner Data" oznaczają wszelkie informacje przechowywane przez FabLab Factory lub jakąkolwiek stronę trzecią w imieniu FabLab Factory, dotyczące osoby uczącej się (w tym wszelkie zapisy dotyczące edukacji), które zostały ujawnione FabLab Factory przez użytkownika, z zastrzeżeniem, że Dane osoby uczącej się nie obejmują zapisów, z których usunięto informacje umożliwiające identyfikację osoby uczącej się w taki sposób, że tożsamość osoby uczącej się nie może być jednoznacznie zidentyfikowana na podstawie zapisu i nie ma uzasadnionych podstaw, aby sądzić, że pozostałe informacje mogą być wykorzystane do identyfikacji osoby.

- "Warunki" oznacza zasady i warunki zawarte w niniejszych Warunkach korzystania z usługi, wszystkich Specjalnych warunkach korzystania z usługi oraz wszystkich Politykach.

- "My", "nas" lub "nasz". oznacza FabLab Factory, Inc, spółkę prawa belgijskiego.

- "Twoja treść" oznacza, zbiorczo, (1) Treść zamieszczoną, dostarczoną, załadowaną, przesłaną, udostępnioną, opublikowaną, rozpowszechnioną, udostępnioną, dostępną lub możliwą do wykorzystania przez użytkownika w Usłudze, do niej, z niej lub za jej pośrednictwem (oraz wszelkie jej tłumaczenia); (2) określone dane wyjściowe wygenerowane przez użytkownika w Usłudze, jeśli takie istnieją, w oparciu o własne nieprzetworzone dane lub informacje; oraz (3) wszelkie aplikacje, wtyczki i inne programy komputerowe lub podobne materiały (w tym wszelkie moduły i komponenty, funkcje i cechy programów komputerowych) opracowane przez użytkownika przy użyciu Informacji API. Z Treści Użytkownika wyraźnie wyłączone są wszelkie nasze Materiały.